Ana səhifə Qaydalar Haqqımızda Qeydiyyat Statistika
 
Menyu


Populyar xəbərlər

Sayğac


Tədris olunan fənlər
  • 0
Əlavə edilib: 14 2019 | Baxılıb: 151 | Bölmə: Bizim kafedra

BDU-nun fakültələrində Psixologiya kafedrası tərəfindən bakalavr və magistratura pillələri üzrə azərbaycan, rus və ingilis bölmələrində aşağıda qeyd edilən fənlər tədris edilir:
1. Ümumi psixologiya (Psixologiyaya giriş)
2. Ümumi psixologiya (Duyğu və qavrayış)
3. Ümumi psixologiya (Diqqət və hafizə)
4. Ümumi psixologiya (Təfəkkür və nitq)
5. Ümumi psixologiya (Emosiya və motivasiya)
6. Ümumi psixologiya (Fərdiyyət və şəxsiyyət)
7. Psixologiya tarixi
8. Psixofiziologiya
9. Klinik psixologiya
10. İnkişaf və yaş psixologiyası
11. Hüquq psixologiyası
12. Xüsusi psixologiya
13. Zoopsixologiya və müqayisəli psixologiya
14. Psixogenetika
15. Psixologiyanın əsasları
16. Uşaq psixologiyası
17. Psixologiyanın tədrisi metodikası
18. Anomal inkişafın psixologiyası
Magistratura pilləsində müxtəlif ixtisaslar üzrə tədris edilən fənlər:
1. Psixologiya elminin müasir problemləri
2. Psixologiya elminin tarixi və metodoloji problemləri
3. Peşəseçmənin psixoloji məsələlər

Klinik psixologiya ixtisaslaşması üzrə: İxtisaslaşmaya ayrılan fənlər
1. Beyin, psixika, psixi inkişaf
2. Anomal uşaqların diaqnostikası və onlarla iş metodları
3. Müasir klinik psixologiyanın strukturu
4. Psixodiaqnostika, korreksiya, məsləhət və reabilitasiya məsələləri
5. İnsan psixikasının patoloji pozuntularının müasir problemləri
6. Şəxsiyyətin anomaliyası problemi
7. Neyropsixologiyanın müasir problemləri
Seçmə fənlər
1. Somatik xəstəliklərin klinikasının psixoloji problemləri
2. Xəstələrin psixoloji korreksiyasının və sosial əmək reabilitasiyasının psixoloji cəhətləri
3. Klinik deontologiyanın psixoloji əsasları
4. Psixi və psixoloji sağlamlıq problemi
5. Deprivasiya problemi: nəzəriyyə və təcrübə
6. Psixoloji problemlərə somatik yanaşma
7. Psixoterapiyanın aktual məsələləri
8. Azərbaycanda klinik-psixoloji diaqnostika
Hüquq psixologiyası ixtisaslaşması üzrə:
İxtisaslaşmaya ayrılan fənlər
1. Kriminal psixologiya
2. Məhkəmə psixiatriyası
3. Hüquq psixologiyasının tədqiqat metodları
4. İslah psixologiyası
5. Məhkəmə-psixoloji ekspertizası
6. Məhkəmə patopsixologiyası
7. Cinayi davranış və psixi anomaliya
Seçmə fənlər
1. Cinayət hüququnun və kriminologiyanın əsasları
2. Deviant davranışın psixoloji problemləri
3. Caninin psixologiyasının öyrənilməsi problemi
4. Terrorizmin psixoloji məsələləri
5. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin psixoloji əsasları
6. Penitensiar psixologiyanın aktual məsələləri
7. Yeniyetmələrin hüquqazidd davranışının profilaktikası
8. Deviant davranış psixologiyası
Ümumi psixologiyası ixtisaslaşması üzrə:
İxtisaslaşmaya ayrılan fənlər
1. Psixoloji elmlər sistemi: nəzəri və metodoloji məsələlər
2. Psixoloji eksperiment: nəzəriyyə və praktika
3. Psixologiyada idrakın səviyyəsi və formaları problemi
4. Şəxsiyyətin psixologiyası
5. Ümumi psixologiyada şüur və şüursuzluq problemi
6. Ünsiyyət psixologiyası
7. Psixi vəziyyət:nəzəriyyə və tətbiqi məsələlər
Seçmə fənlər
1. XX əsr psixologiyasının nəzəri məktəbləri
2. Emosiya və motivasiya nəzəri yanaşmalar və tətbiqi məsələləri
3. Təfəkkür psixologiyası: müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri
4. Şəxsiyyətin özünüaktuallaşdırmasının və özünügerçəkləşdirməsinin psixoloji məsələləri
5. Psixi proseslərin formalaşması və idarə olunması məsələləri
6. Psixologiyada iradi fəaliyyət və onun tənzimi məsələləri
7. Azərbaycanda psixoloji fikrin təşəkkülü və inkişaf meylləri
8. Milli psixologiyanın aktual problemləri
Uşaq və yaş psixologiyası ixtisaslaşması üzrə:
İxtisaslaşmaya ayrılan fənlər
1. Müasir yaş psixologiyası
2. Psixi inkişafın dövrləşməsinin psixoloji problemləri
3. Uşaqların psixi inkişafının tədqiqi məsələləri
4. Azərbaycanda uşaq və yaş psixologiyası problemlərinin tədqiqi meylləri
5. Müxtəlif yaş dövrlərində idrak proseslərinin formalaşması problemi
6. Uşaq və yaş psixologiyasının aktual problemləri
7. Yeniyetməlik: ziddiyətləri, problemləri və xüsusiyyətləri
Seçmə fənlər
1. Psixologiyada inkişaf prinsipi:nəzəri və metodoloji məsələlər
2. Ailənin psixologiyası və psixoterapiyası
3. Gənclik yaşının psixoloji problemləri
4. Yeniyetmələrdə kreativ davranışın psixologiyası
5. Uşaqlarda tənqidi təfəkkürün inkişaf xüsusiyyətləri
6. Uşaq və yeniyetmələrdə intellektual və emosional inkişafın psixoloji məsələləri
7. Oyun fəaliyyətinin psixoloji problemləri
8. Uşaqlarda və yeniyetmələrdə özünüdərketmənin psixoloji məsələləri
Xəbəri yerləşdirən: sadmin Rəylər: 0 Ətraflı

Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Psixologiya kafedrasında tədris olunan fənnlərin siyahısı (magistratura pilləsi)
  • 0
Əlavə edilib: 13 2019 | Baxılıb: 19 | Bölmə: Bizim kafedra

Psixologiya istiqaməti
1. Psixologiya elminin müasir problemləri a/b
2. Psixologiya elminin tarixi və metodoloji problemləri a/b
3. Peşəseçmənin psixoloji məsələləri a/b
Ümumi psixologiya
1. Azərbaycanda psixoloji fikrin təşəkkülü və inkişaf meylləri
2. Psixologiyada idrakın səviyyələri və formaları
3. Şəxsiyyətin psixologiyası
4. Psixoloji elmlər sistemi: nəzəri və metodoloji məsələlər
5. Təfəkkür psixologiyası: müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri
6. Psixoloji eksperiment: nəzəriyyə və praktika
7. Psixi proseslərin formalaşması və idarə olunması
8. Ünsiyyət psixologiyası
9. Psixi vəziyyət: nəzəriyyə və tətbiqi məsələləri
10. Ümumi psixologiyada şüur və şüursuzluq problemi
11. XX əsr psixologiyasının nəzəri məktəbləri
Klinik psixologiya
1. Psixoterapiyanın aktual məsələləri
2. Beyin, psixika, psixi inkişaf
3. Müasir klinink psixologiyanın strukturu
4. Psixoloji diaqnostika, korreksiya, məsləhət və reabilitasiya məsələləri
5. Anomal uşaqların diaqnostikası və onlarla iş metodları
6. Klinik deontologiyanın psixoloji əsasları
7. Deprivasiya problemi: nəzəriyyə və təcrübə
8. Şəxsiyyətin anomaliyası problemi
9. Neyropsixologiyanın müasir problemləri
10. Somatik xəstəliklərin klinikasının psixoloji problemləri
11. İnsan psixikasının patoloji pozuntularının müasir problemləri
Hüquq psixologiyası a/b
1. Kriminal psixologiya
2. Məhkəmə psixiatriyası
3. Hüquq psixologiyasının tədqiqat metodları
4. Yeniyetmələrin hüquqazidd davranışının profilaktikası
5. Əməliyyat axtarış fəaliyyətinin əsasları
6. Cinayət hüququnun və kriminalogiyanın əsasları
7. Cinayi davranış və psixi anomaliya
8. İslah psixologiyası
9. Məhkəmə-psixoloji ekspertizası
10. Caninin psixologiyası və öyrənilməsi
11. Məhkəmə patopsixologiyası
Xəbəri yerləşdirən: sadmin Rəylər: 0 Ətraflı

Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Psixologiya kafedrasında tədris olunan fənnlərin siyahısı (bakalavr pilləsi)
  • 0
Əlavə edilib: 13 2019 | Baxılıb: 6 | Bölmə: Bizim kafedra

1. Ümumi psixologiya(Giriş), psixolog. I k, a/b
2. Ümumi psixologiya(Duyğu və qavraış) psixolog. I k, a/b
3. Psixologiyanın əsasları, tspx, I k, a/b
4. Ümumi psixologiya(Diqqət və hafizə), psixolog. II k, a/b
5. İnkişaf və yaş psixologiyası, psixolog. II k, a/b
6. İnkişaf və yaş psixologiyası, tspx. II k, a/b
7. Uşaq psixologiyası, tspx. II k, a/b
8. Psixi sağlamlıq, sosial iş, II k, a/b
9. Psixologiya, (sosiolog, sosial iş,fəlsəfə) II k, a/b
10. Psixofiziologiya, tspx. II k, a/b
11. Ümumi psixologiya(nitq və təfəkkür), psixolog. III k, a/b
12. Ümumi psixologiya(emosiya və motivasiya) psixolog. III k, a/b
13. Psixologiya tarixi, psixolog. III k, a/b
14. Psixologiya tarixi, tspx. III k, a/b
15. Ailə psixologiyası, tspx. III k, a/b
16. Müqayisəli psixologiya, psixolog. III k, a/b
17. Psixofiziologiya, tspx. III k, a/b
18. Klinik psixologiya, psixolog. III k, a/b
19. Klinik psixologiya, tspx. III k, a/b
20. Ümumi psixologiya, psixolog. IV k, a/b
21. Psixofiziologiya, psixolog. IV k, a/b
22. Hüquq psixologiyası, psixolog. IV k, a/b
23. XX əsrdə Azərbaycan psixologiyası, psixolog. IV k, a/b
24. İntellektin psixoloji nəzəriyyələri, psixolog. IV k, a/b
25. İxtisas praktikumu (Ümumi psixologiya), psixolog. IV k, a/b
26. Psixogenetika, psixolog. IV k, a/b
27. Xüsusi psixologiya, psixolog. III k, a/b
28. Psixosomatikanın əsasları, psixolog. IV k, a/b
29. Psixologiyanın tədrisi metodikası tspx. IV k, a/b
30. Xüsusi psixologiya tspx. III k, a/b
31. Anomal inkişafın psixologiyası tspx. IV k, a/b
Xəbəri yerləşdirən: sadmin Rəylər: 0 Ətraflı

Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi Psixologiya kafedrasının 2018-2020-ci illər üçün elmi-tədqiqat işlərinin PLANI
  • 0
Əlavə edilib: 13 2019 | Baxılıb: 12 | Bölmə: Bizim kafedra

İSTİQAMƏT: Psixologiya elminin aktual problemləri
PROBLEM: İdrak fəaliyyətinin psixologiyası
MÖVZU: Şəxsiyyətin idrak fəallığının psixoloji məsələləri

İŞ I: İdrak fəallığında emosionallıq və emosional intellektin rolu
Mərhələ 1: Psixologiyada idrak fəallığı problemi və emosiya
Mərhələ 2: Emosional intellekt və emosionallıq
Mərhələ 3: Təlim fəaliyyətində emosionallığın əhəmiyyəti

İŞ II: Oxu fəaliyyəti idrak fəallığına təsir edən amil kimi
Mərhələ 1: Oxu fəaliyyəti idrak fəallığını inkişaf etdirən amil kimi
Mərhələ 2: Oxu fəaliyyətinin idrak fəallığına təsirinin tədqiqi istiqamətləri
Mərhələ 3: Oxu fəaliyyətinin idrak fəallığına təsirinin eksperimental tədqiqi

İŞ III: Somatik problemi olan qadınların idrak fəallığının psixoloji xüsusiyyətləri
Mərhələ 1: Somatik problemi olan qadınların psixoloji portreti
Mərhələ 2: Somatik problemi olan qadınların emosional-iradi sferasında gedən dəyişikliklərin təhlili
Mərhələ 3: Somatik problemi olan qadınların idrak fəallığının eksperimenta ltədqiqi

İŞ IV: Tələbə gənclərin idrak fəallığının peşə seçimində və peşəyə hazırlığı prosesində rolu
Mərhələ 1: Böyük məktəblilərin peşə və ixtisas seçimində idrak fəallığının psixoloji məsələləri
Mərhələ 2: Tələbə gənclərin təhsil prosesində peşə və ixtisasa hazırlanmasının psixoloji problemləri
Mərhələ 3: Tələbə gənclərdə mütəxəssis modelinin hazırlanması problemi

İŞ V: Öyrənmə fəaliyyəti idrak fəaliyyətinə təsir edən amil kimi
Mərhələ 1: Öyrənmə fəaliyyəti idrak fəaliyyətini inkişaf etdirən amil kimi
Mərhələ 2: Öyrənmə fəaliyyətinin idrak fəallığına təsirinin tədqiqi istiqamətləri
Mərhələ 3: Öyrənmə fəaliyyətinin idrak fəallığına təsirinin eksperimental tədqiqi

İŞ VI: Tələbə gənclərin idrak fəallığının psixoloji xüsusiyyətləri
Mərhələ 1: Tələbə gənclərin idrak fəallığının psixoloji xüsusiyyətlərinə dair elmi ədəbiyyatda olan yanaşmaların təhlili
Mərhələ 2: Tələbə gənclərin idrak fəallığının psixoloji xüsusiyyətlərinin eksperimental tətqiqi
Mərhələ 3: Tələbə gənclərin idrak fəallığının psixoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi konsepsiyasının hazırlanması

İŞ VII: Xroniki MB xəstəliyindən əziyyət çəkənlərin idrak fəallığının psixoloji xüsusiyyətləri
Mərhələ 1: Xroniki MB xəstəliyindən əziyyət çəkənlərin psixoloji portreti
Mərhələ 2: Xroniki MB xəstəliyindən əziyyət çəkənlərin emosional iradi sferasında gedən dəyişikliklərin təhlili
Mərhələ 3: Xroniki MB xəstəliyindən əziyyət çəkənlərin idrak fəallığının eksperimental tədqiqi

İŞ VIII: İnternet asılılığının tələbələrin idrak fəallığına təsiri
Mərhələ 1: Tələbələrin idrak fəallığı probleminə əsas yanaşmalar və onların tədqiqi istiqamətləri
Mərhələ 2: İnternet şəbəkəsinin tələbələrin idrak fəallığının inkişafına təsirinin psixoloji xüsusiyyətləri
Mərhələ 3: İnternet asılılığının tələbələrin idrak fəallığına təsirinin eksperimental-psixoloji tədqiqi

İŞ IX: Yaddasaxlamanın idrak fəallığının artırılmasında rolu
Mərhələ 1: Yaddasaxlamanın idrak fəallığında rolu
Mərhələ 2: Yaddasaxlamanın idrak fəallığına təsirinin tədqiqi yolları
Mərhələ 3: Yaddasaxlamanın idrak fəallığına təsirinin eksperimental tədqiqi

İŞ X: Tələbələrin idrak fəallığının gender xüsusiyyətləri
Mərhələ 1: İdrak fəallığının psixoloji xüsusiyyətləri
Mərhələ 2: Tələbələrin təlim fəaliyyətində idrak fəallığının gender xüsusiyyətləri
Mərhələ 3: İdrak fəallığının gender xüsusiyyətlərinin təlim fəaliyyətində nəzərə alınması

İŞ XI: Gənc müəllimlərin idrak fəallığının psixoloji xüsusiyyətləri
Mərhələ 1: Gənc müəllimlərin idrak fəallığının psixoloji xüsusiyyətlərinə dair elmi ədəbiyyatda olan yanaşmaların təhlili
Mərhələ 2: Gənc müəllimlərin idrak fəallığının psixoloji xüsusiyyətlərinin eksperimental tədqiqi
Mərhələ 3: Gənc müəllimlərin idrak fəallığının psixoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi konsepsiyasının hazırlanması

İŞ XII: Tələbələrin idrak fəallığında təlimin rolu
Mərhələ 1: Şəxsiyyətyönümlü təlim tələbələrin idrak fəallığına təsir göstərən əsas amil kimi
Mərhələ 2: Tələbələrdə idrak fəallığının tədqiqi istiqamətləri
Mərhələ 3: Tələbələrin idrak fəallığında təlimin rolunun eksperimental tədqiqi

İŞ XIII: Sarışan hallar pozuntusundan əziyyət çəkən tələbələrin idrak fəallığının öyrənilməsi və aradan qaldırılması yolları
Mərhələ 1: Sarışan hallar pozuntusunun tələbələrin idrak fəallığına təsirinin öyrənilməsit
Mərhələ 2: Sarışan hallar pozuntusunun tələbələrin idrak fəallığına təsirinin aradan qaldırılmasında psixoterapevtik metodlardan istifadənin təşkili yolları
Mərhələ 3: Sarışan hallar pozuntusunun tələbələrin idrak fəallığına təsirinin eksperimental tədqiqi

İŞ XIV: Hüquq fakültəsinin tələbələrinin peşə identikliyinin formalaşmasına idrak fəallığının təsiri
Mərhələ 1: Tələbələrin peşə identikliyinin formalaşmasının nəzəri təhlili
Mərhələ 2: Tələbələrin peşə identikliyində idrak fəallığının rolunun tədqiqi
Mərhələ 3: Hüquq fakültəsinin tələbələrinin peşə identikliyinin formalaşmasına idrak fəallığının təsirinin eksperimental tədqiqi

İŞ XV: Tənqidi təfəkkürün təlim prosesində inkişafının psixoloji xüsusiyyətləri probleminin psixoloji ədəbiyyatlarda qoyuluşu
Mərhələ 1: Tənqidi təfəkkürün təlim prosesində inkişafının psixoloji xüsusiyyətləri
Mərhələ 2: Şəxsiyyətin təfəkkürünün tənqidiliyinin araşdırılması istiqamətləri
Mərhələ 3: Tələbələrdə tənqidi təfəkkürün təlim prosesində inkişafının təhlili
Xəbəri yerləşdirən: sadmin Rəylər: 0 Ətraflı

MÜXTƏLİF İXTİSAS KURSLARI ÜÇÜN PSİXOOGİYA KAFEDRASININ HAZIRLAMIŞ OLDUĞU METODİK VƏSAİT VƏ PROQRAMLARIN SİYAHISI
  • 0
Əlavə edilib: 13 2019 | Baxılıb: 11 | Bölmə: Test və metodikalar

Yaş psixologiyası / proqram/ Bakı,1993
Ümumi və hüquq psixologiyasının öyrənilməsinə dair /metodik göstəriş/ Bakı, 1995
Psixologiyadan seminar məşğələlərinin səmərəli təşkili. Metodik göstəriş. Bakı, 1995
Məhkəmə-psixoloji ekspertizası. Proqram. Bakı, 1997
Psixofiziologiya. Proqram. Bakı, 1997
Uşaq klinik psixologiyası. Proqram. Bakı, 1997
Ali məktəb psixologiyası. Proqram. Bakı, 1997
Müəllim şəxsiyyətinin psixologiyası. Proqram. Bakı, 1997
Stress keçirmiş uşaqlara psixoloji yardım. Metodik vəsait. Bakı, 1997
Psixologiya. Ali məktəblərin bakalavr pilləsi üçün proqram. Bakı, 1998
Etnik psixologiya. Proqram. Bakı, 1998
Zoopsixologiya. Proqram. Bakı, 1998
Sosial psixologiya. Proqram. Bakı, 1999
Yaş və differensial psixologiya. Ali məktəblərin bakalavr pilləsi üzrə psixologiya ixtisası üçün proqram. Bakı, 1999
Psixologiyaya giriş. Ali məktəblərin bakalavr pilləsi üzrə Psixologiya ixtisası üçün proqram. Bakı, 1999
Hüquq psixologiyası. Proqram. Bakı, 1999
Şəxsiyyət və fərdiyyətin psixologiyası. Proqram. Bakı, 1999
Yeniyetməlik, problemlər, münaqişələr, xüsusiyyətlər. Ali məktəblərin magistr pilləsi üzrə psxiologiya istiqaməti üçün. Bakı, 2000
Şəxsiyyətin sosial psixologiyası. Ali məktəblərin magistr pilləsi üzrə psixologiya istiqaməti üçün. Bakı, 2000
Psixologiya tarixi. Ali məktəblərin bakalavr pilləsi üzrə psixologiya ixtisası üçün proqram. Bakı, 2000
Yaş və pedaqoji psixologiya. Proqram. Bakı, 2000
Ailə və nigahın psixologiyası. İxtisas kursunun öyrənilməsinə aid metodik vəsait. Bakı, 2000
İxtisasa giriş. Ali məktəblərin bakalavr pilləsi üzrə psixologiya ixtisası üçün proqram. Bakı. 2000
Pedaqoji psixologiya. Ali məktəblərin bakalavr piləsi üzrə psixologiya ixtisası üçün proqram. Bakı, 2001
Etnopsixologiyanın bəzi məslələri. Metodik vəsait. Bakı, 2001
Ünsiyyət və şəxsiyyətlərarası münasibətlərin psixologiyası. Proqram. Bakı, 2001
Klinik psixologiya. Universitetin magistr pilləsi üzrə klinik psixologiya ixtisası üçün. Bakı, 2002
Eksperimental psixologiya
Psixodiaqnostika
Psixiatriya
Xəbəri yerləşdirən: sadmin Rəylər: 0 Ətraflı

Elmi əsərlər, dərslik və dərs vəsaitləri
  • 0
Əlavə edilib: 13 2019 | Baxılıb: 22 | Bölmə: Kitablar

Psixologiya kafedrasının müəllimlərinin aktiv və məhsuldar elmi fəaliyyətlərinin nəticəsində aşağıdakı elmi əsərlər, dərslik və dərs vəsaitləri nəşr etdirilmişdir:
Məhərrəmov M.C. Məktəblilərin iradəsini tərbiyə etmək haqqında , Bakı, 1953.
Məhərrəmov M.C. Orta məktəbdə psixologiyanın tədrisi üsullarına aid qeydlər , Bakı, 1955
Makolevski A. O. Elmi qanunların obyektiv xarakteri , Bakı, 1955
Məhərrəmov M.C. Psixologiya oçerkləri I hissə, Bakı, 1960
Bayramov Ə.S. Həyat yollarında , Bakı, 1960
Məhərrəmov M.C. Psixologiya oçerkləri II hissə, Bakı, 1961
Bayramov Ə.S. Gənclərin özünütərbiyəsi haqqında , Bakı, 1961
Məhərrəmov M.C. İradənin tərbiyəsinin yolları, Bakı,. 1961
Bayramov Ə.S. Şagirdlərdə təfəkkürün inkişafı , Bakı, 1961
Bayramov Ə.S. Uşaqlarda məsuliyyət hissinin tərbiyəsi , Bakı, 1961
Bayramov Ə.S. Uşaqlarda əxlaqi hisslərin tərbiyə edilməsi, Bakı, 1963
Bayramov Ə.S. İnsan fikirləşməyi və danışmağı necə öyrənmişdir , Bakı, 1963
Bayramov Ə.S. Vicdan, şərəf və borc , Bakı, 1964
MəhərrəmovM.C. İnsanlarda iradə nöqsanlarını necə aradan qaldırılması , Bakı, 1964
Bayramov Ə.S. Şagirdlərdə təfəkkür müstəqilliyinin inkişaf və tərbiyəsi , Bakı , 1966
Bayramov Ə.S. Şagirdlərdə əqli keyfiyyətlərin inkişaf xüsusiyyətləri, Bakı , 1967
Bayramov Ə.S. Gənclərdə özünütərbiyə haqqında söhbət, Bakı, 1967
Bayramov Ə.S. Qəribə psixi hadisələr, Bakı, 1967
Məhərrəmov M.C. Məktəblilərin xarakterini tərbiyə haqqında, Bakı, 1967
Məhərrəmov M.C. Psixologiya , Bakı, 1968
Bayramov Ə.S. Şəxsiyyətin özünə tənqidi münasibəti və yeni insan tərbiyəsi , Bakı, 1973
Bayramov Ə.S. , Əlizadə Ə.Ə. , Seyidov İ.Ə., Təhmasib C.A. Məhkəmə psixologiyası, Bakı, 1975
Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə., Seyidov İ.Ə., Təhmasib C.A. Sosial psixologiya, Bakı, 1976
Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə., Seyidov İ.Ə. Tələbələrin idrak fəaliyyəti və şəxsiyyətinin təşəkkülü, Bakı, 1981
Bayramov Ə.S. Şəxsiyyyətin təşəkkülünün aktul psixoloji problemləri, Bakı, 1981
Bayramov Ə.S., Təhmasib C.A. Psixologiyada laborator məşğələləri, Bakı,1981
Bayramov Ə.S. Şəxsiyyətin inkişafının etnopsixoloji məsələləri , Bakı, 1985
Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə., Seyidov İ.Ə. Məhkəmə psixologiyası məsələləri, Bakı, 1985
Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Sosial psixologiyanın aktual məsələləri, Bakı, 1986
Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə., Seyidov İ.Ə. Məhkəmə psixologiyası və psixoloji ekspertiza məsələləri , Bakı, 1987
Bayrmov Ə.S., Gənclik və özünütərbiyə haqqında , Bakı, 1989
Bayramov Ə.S. , Əlizadə Ə.Ə. Psixologiya , Bakı, 1989
Bayramov Ə.S. Psixoloji düşüncələr , Bakı 1989
Əliyev B.H. Məhkəmə-psixoloji ekspertizası, Bakı, 1994
Əliyev B.H. Məhkəmə-psixoloji ekspertizasının əsas terminlər lüğəti, Bakı, 1995
Əliyev B.H. Cinayət və mülki prosesdə məhkəmə-psixoloji ekspertizası problemləri , Bakı, 1996
Əliyev B.H. Cinayət və mülki işlər üzrə məhkəmə-psixoloji ekspertizası problemləri , Bakı, 1996
Bayramov Ə.S. Etnik psixologiya, Bakı, 1996
Əliyev B.H. Məhkəmə-psixoloji ekspertizasının ümumi nəzəriyyəsi problemləri , Bakı, 1997
Şəfiyeva E.İ. Uşaqlarda anomal psixi inkişaf , Bakı, 1997
Qədirova R.H., Qaragözova R. Psixoloji stress: özünü və uşağını xilas et , Bakı, 1997
Cabbarova L.M. Psixologiyada tənhalıq problemi, Bakı, 1997
Şəfiyeva E.İ. Psixofiziologiya, Bakı, 1998
Bayramov Ə.S. Kitabi-Dədə Qorqud dastanında etnik-psixoloji xüsusiyyətlərin inikası , Bakı, 2000
Babayeva T.T. Nizami Gəncəvinin ədəbi-bədii irsində şəxsiyyət problemi , Bakı, 2000
Bayramov Ə.S. Etnik psixologiya , Bakı, 2001


Xəbəri yerləşdirən: sadmin Rəylər: 0 Ətraflı

Psixologiya kafedrası
  • 0
Əlavə edilib: 13 2019 | Baxılıb: 20 | Bölmə: Bizim kafedra

Psixologiya kafedrasının yaranması tarixi Azərbaycan Dövlət Universitetinin yarandığı dövrlərə təsadüf edir. Belə ki, universitetin tarix-filologiya şöbəsində və 1922-1923-cü illərdə yaradılan şərqşünaslıq fakültəsində pedaqogika fənni ilə yanaşı psixologiya da tədris edilirdi. 1920-ci ildə universitetdə F.A.İbrahimov tərəfindən respublikada ilk psixoloji laboratoriya yaradılır. Laboratoriya bir sıra dəqiq və mürəkkəb psixoloji müşahidələr aparmağa imkan verən cihazlarla təchiz edilmişdir. 1947-1948-ci illərdə universitetin filologiya fakültəsində məntiq və psixologiya şöbəsi açıldıqdan sonra, yeni Məntiq və psixologiya kafedrası yaradılır. A.O.Makolevski onun kafedra müdiri təyin edilir. Həmin kafedranın respublikada psixologiya elminin inkişafında, psixologiya üzrə mütəxəssislərin hazırlanmasında mühüm rolu olmuşdur. Bu şöbənin məzunlarının əksəriyyəti məhsuldar elmi və pedaqoji fəaliyyətlərini bu günə qədər davam etdirdilər. 1959-1960-cı illərdə A.O.Makolevskinin Elmlər Akademiyasına getməsi ilə əlaqədar olaraq məntiq və psixologiya kafedrasının müdiri M.C.Məhərrəmov təyin edilir.
Məntiq və psixologiya şöbəsi bağlandıqdan sonra məntiq və psixologiya kafedrası ayrılır, kafedrada çalışan psixoloqlar M.C.Məhərrəmov, C.M.Təhmasib və başqaları öz elmi və pedaqoji fəaliyyətlərini pedaqogika kafedrasında davam etdirməyə başlayırlar. Beləliklə, 1960-cı ildə universitetdə pedaqogika və psixologiya kafedrası yaradılır.1961-1970-ci illərdə pedaqogika və psixologiya kafedrasına prof. M.C.Məhərrəmov rəhbərlik etmişdir. 1971-ci ildə psixologiya elmlər doktoru, professor Ə.S.Bayramov kafedra müdiri təyin edilir. 1991-ci ildən pedaqogika və psixologiya kafedrası bölündükdən sonra kafedralar müstəqil ümumuniversitet kafedraları kimi fəaliyyət göstərməyə başlayırlar. Psixologiya kafedrasının müdiri psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor Ə.S.Bayramov təyin edilir. 1997-ci ilə qədər professor Ə.S.Bayramov psixologiya kafedrasına rəhbərlik etmişdir. Professor Ə.S.Bayramovun rəhbərliyi altında (komissiyanın sədri) kafedrada məhkəmə-psixoloji ekspertiza komissiyası fəaliyyət göstərmişdir. 1997- ci ildə psixologiya kafedrasının müdiri professor B.H.Əliyev təyin edilir. 2000-ci ilin aprel ayında profesor B.H.Əliyev tərəfindən Eksperimental psixologiya elmi-tədqiqat laboratoriyası açılır. Bununla da psixologiya elminin inkişafında yeni mərhələ başlayır.
Respublikamızda psixologiya elminin inkişafında xüsusi rolu olmuş şəxslərin kafedrada yüksək ixtisaslı kadrların, psixoloqların hazırlanmasında mühüm rolu olmuşdur. Bu şəxslərdən 1920-1960-cı illərdə psixologiya kafedrasının müdiri olmuş A.O.Makolevskini göstərmək olar. Onun kafedraya rəhbərlik etdiyi illərdə kafedrada çalışan professor və müəlllim heyətinin məhsuldar əməyi nəticəsində Məntiq və psixologiya kafedrası yarandıqdan bir neçə il sonra psixologiya fənni öz ana dilimizdə Azərbaycan dilində tədris edilməyə başlayır. Bu illərdə psixologiya fənnini Q.Şaxtaxtinski, F.İbrahimbəyov, V.Mustafayev, Ə.Zəkuzadə tədris edirdilər.
Professor F.A.İbrahimbəyov 1926-cı ildə Respublikamızda ilk psixoloji laboratoriyanın yaradıcısı və psixologiya elminin inkişafında mühüm rolu olmuş mütəxəssislərdən biri olmuşdur. 1960-cı ildə M.C.Məhərrəmov Məntiq və psixologiya kafedrasının müdiri təyin edilir. M.C.Məhərrəmov kafedraya rəhbərlik etdiyi illərdə aparılan aktiv və məhsuldar elmi-metodik iş nəticəsində bir sıra publikasiya, monoqrafiya, dərslik Azərbaycan dilində psixologiyaya aid lüğətlər dərc edilmişdir. Respublikamızda psixologiya elminin inkişafında psixologiya elmlər doktoru, professor Ə.S.Bayramovun böyük rolu olmuşdur. O, psixologiya kafedrasına 25 ildən artıq bir müddətdə rəhbərlik etmişdir. Professor Ə.S.Bayramov təkcə respublika üçün deyil, həmçinin keçmiş Sovet İttifaqının digər respublikaları üçün də psixoloji kadrlar hazırlanmasında yaxından iştirak etmişdir. 1997- cildən psixologiya elminin inkişafında yeni bir dövr başlayır. Beləki, 1997-ci ildən psixologiya kafedrasının müdiri təyin edilən professor B.H.Əliyevin təşəbbüskarlığı ilə 2000-ci il aprel ayında Eksperimental psixologiya ETL yaranır. Bununla da elmi-nəzəri surətdə araşdırdığı məsələlərin eksperimental tədqiq olunması imkanı yaranmışdır. AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Bəxtiyar Əliyev tərəfindən Azərbaycanda ilk dəfə olaraq, 1999-cu ildə Psixologiya jurnalı təsis edilmişdir və elə həmin dövrdən hal-hazıra kimi jurnalın baş elmi redaktorudur. Jurnal qısa müddətə respublikada və xarici ölkələrdə diqqəti cəlb etmiş, elmin inkişafında böyük rol oynamışdır. M-nın mübir üzvü, prf. B.H.Əliyv Psixologiya kafedrasına rəhbərliyə başladıqdan sonra magistratura pilləsində yeni ixtisasların yaradılmasını təşkil edir. Ümumi psixologiya, Klinik psixologiya, Sosial psixologiya, Pedaqoji psixologiya, Uşaq və yeniyetmələrin psixologiyası, Hüquq psixologiyası, İnkişaf psixologiyası və Təhsildə sosial-psixoloji xidmət ixtisasları üzrə tədris planları və proqramları hazırlanır. Bu ixtisaslar üzrə Sosial elmlər və psixologiya fakültəsində azərbaycandan və xarici ölkələrdən hər il 20-25 magistr təhsil alır. Əgər 1960-cı ildə pedaqogika və psixologiya kafedrası 11 nəfərdən- 7 nəfər elm. nam., dosent, 1 nəfər b/m., 2 nəfər aspirant və 1 nəfər b/laborantdan ibarət idisə, bugün kafedranın 18 əməkdaşı vardır. Onlardan AMEA-nın müxbir üzvü-1, psixologiya elmləri doktoru, professor-4, dosent-6, dosent əvəzi-2, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim-3, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim-2, və baş laborant- 1nəfər işləyir. Kafedranın əməkdaşları magistratura pilləsi üçün 80 proqram, 35 dərslik və metodik vəsait hazırlamışlar. Eyni zamanda bakalavr pilləsində iki ixtisas- Psixologiya və Təhsildə sosial-psixoloji xidmət ixtisasları üzrə də tədris aparılır. Kafedra əməkdaşları tərəfindən bakalavr pilləsi üçün 35 proqram və 28 fənn üzrə dərslik və dərs vəsaiti hazırlayaraq Təhsil Nazirliyinin qrifi ilə çap etdiriblər.Psixologiya kafedrasının əməkdaşları universitetin müxtəlif fakültələrində bakalavr və magistr pillələrində azərbaycan, rus və ingilis dilində Psixologiya fənnini tədris edirlər.
Hal-hazırda kafedra əməkdaşları tərəfindən müasir dövrdə şəxsiyyətin identikliyinin psixoloji xüsusiyyətləri aşağıdakı istiqamətlərdə araşdırılır:
- Keçid cəmiyyətlərində şəxsiyyətin identikliyinin meyillərini, psixoloji mexanizm və amilləri müəyyənləşdirmək(AMEA-nın müxbir üzvü, professor B.H.Əliyev)
- Müasir dövrdə hüquq və siyasi düşüncə tərzinin təşəkkül meyillərinin müəyyənləşdirməsi (AMEA-nın müxbir üzvü, professor B.H.Əliyev, dosent A.F.Səməndərova, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllimə Y.Ə.Vəliyeva, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru N.R.Nəsirova, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru V.İ.Vəliyeva)
- Dini və milli identikliyi şərtləndirən psixoloji amilləri müəyyən etmək (professor R.H.Qədirova, dosent T.T.Babayeva, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllimə A.K.Mirzəyeva)
- Psixologiyada peşə identikliyinin psixoloji mexanizmlərinin müəyyən edilməsi (dosent M.V.Vəliyev, dosent İ.M.Bayramov, dosent əvəzi A.M.Mustafayev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllimə K.Q.Kazımova)
- Somatik xəstəliyin ağırlıq dərəcəsindən, gedişindən və proqnozundan asılı olaraq xəstəliyə münasibətin tiplərinin müəyyən edilməsi (professor E.İ.Şəfiyeva, dosent S.A.Allahyarova, dosent S.Y.Quliyeva)
Kafedranın əməkdaşları tərəfindən bakalavr və magistratura pilləsi üzrə psixologiya ixtisasından 120 dərslik, dərs vəsaiti, fənn proqramları hazırlanmışdır. Psixologiya kafedrası respublikanın bir sıra ali məktəbləri ilə o cümlədən, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında İdarəçilik Akademiyasının Fəlsəfə və sosial psixologiya, ADPU-nun Ümumi psixologiya və Azərbaycan Dillər Universitetinin Psixologiya kafedraları ilə elmi əməkdaşlıq edir. Bu əməkdaşlıq birgə elmi-tədqiqat və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması istiqamətlərində aparılır.

Xəbəri yerləşdirən: sadmin Rəylər: 0 Ətraflı


Sorğu
Saytın işləməsini qiymətləndirin.

Çox gözəldir.
Pis deyildir.
Yaxşıdır...Amma...
Bir neçə dəyişikliklər olmalıdır.
Belədə...


Təqvim
«     2019    »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dost saytlar
{friend}

Arxiv
 
 
Vuqar
 Copyright 2009-2013 www.psixologiya.net design by OldNick