Ana səhifə Qaydalar Haqqımızda Qeydiyyat Statistika
 
Menyu


Populyar xəbərlər

Sayğac


Bax: Psilgiyd inkişfın yş dövrləri,üsusiyyətləri
  • 0
Psilgiyd inkişfın yş dövrləri,üsusiyyətləri

1. Yenidoğulmuş uşaq: 1-2ay 1il.
2. Çğlıq dövrü: uşğın ndn lduğu ndn 1 yşdək.
Bu dövr üçün fəliyyətin prıcı növü yşlılrl bilvsitə msinl ünsiyyətdir. Çğ nsı ilə vsitəsiz msinl ünsiyyətdə nrml inkişf dir, əstələndikdə dh tz sğlmğ bşlyır. Əksinə, uşq ndn yrıldıqd, n həsrəti, n iffəti çğnın psii sğlmlığın mənfi təsir göstərir. Uşq nsının qucğınd nun nəvzişini duyur və bundn rht, məst lur, əhvl-ruhiyyəsi yşılşır. Bu ünsiyyət dilində və nun fnund görmə, şitmə, əzələ-hərəkət və başqa duyğu və qvryışlrl tənzim lunn hərəkətlər təşəkkül tpır. Bu yşın ən mühüm nəzərə çrpn cəhəti bşqlrı ilə ünsiyyətə ln tələbtın və nlr müəyyən msinl münsibətin frmlşmsıdır.
3. Körpəlik dövrü: 1 yşdn 3 yşdək. Həmin dövr üçün prıcı fəliyyət əşyvi mnipulytiv fəliyyətdir. Əşyvi mnipulytiv fəliyyət zmnı uşqd əşylarla mnipulysiya ön pln kçir, uşq öz yuncqlrını, n vrilən şyləri (yuncqlrı) əli ilə ylyır, söküb dğıdır, qırıb sındırır, bir-birinə clyır. Bləliklə, nlrın üsusiyyətlərini dərk dib inkişf dir, bşq sözlə, nlrın idrk tələbtı ödənir, uşq ətrf ləmi dərk dir. nun səciyyəvi hlı uşqd nitqin təşəkkül tməsi, əşylrın mənc dlndırılmsı, yşlılrl ünsiyyət zmnı uşğın cəmiyyət tərəfindən işlənib hzırlnmış hərəkət tərzlərinə yiyələnməsidir. Bu dövrdə diqqəti cəlb dən digər cəhət nitq və əyni əməli təfəkkürün inkişf tməsi, şüurun təzhürü, bşqlrı üçün uşq Mənin frmlşmsıdır.
4. Məktəbəqədər yş dövrü: 3 yşdn 6 yşdək.
Bu dövr üçün prıcı fəliyyət rllu yunlrdır. Uşq rllu yunlrd bilvsitə insni münsibətləri mənimsəyir və tədricən cəmiyyətin gələcək üzvü kimi frmlşır. Bləliklə, məktəbəqədər yşlı uşqlrd rllu yunlr əss yr tutmql şəsiyyətlərrsı münsibətlər mənimsənilir. Mənimsəmə prssində uşq özünəməsus istiqməti, üsusiyyəti, düşüncə tərzi ln şəsiyyət kimi təzhür dir. Bu zmn uşqd təəyyül və simvlik funksiylr frmlşır, insni münsibətlərə və işlərə ümumi fikir, bələdləşmə əmələ gəlir, tbçilik və idrətməyə şüurlu münsibət təşəkkül tpır. Həmin dövrdə ictimi bımdn əhəmiyyətli və qiymətləndirilən fəliyyət uşğın rtıq məktəb həytın hzır lmsın dəllət dir.
5. Kiçik məktəb yş dövrü: 6-10 yş.
Həmin dövrdə prıcı fəliyyət təlimdir. Təlim fəliyyətində uşq ictimi təcrübəni mənimsəyir, bilik, bcrıq, vərdişlərə yiyələnir və bu prssdə təbii lrq, nun özü də inkişf dir, həm də təlim prıcı fəliyyətə çvrilir. Təlim prssində niyyətli hfizə təşəkkül tpır, insni münsibətlər, ətrf ləmin cisim və hdisələri hqqınd biliklər mənimsənilir, məktəblidə nəzəri şüur və təfəkkür təzhür dir, bunlr üzrə müvfiq tərz və qydlr (rflksiy, nliz, fikrən plnlşdırm) inkişf dir, təlim tələbtı, mtivləri yrnır, bilik shələrinə mrq əmələ gəlir. Həmin yş dövrünün nəzərə çrpn cəhətlər psii hdisələrin itiyriliyi, hərəkətlərin dili pln mlik lmsı, yəni intririzsiynın mydn gəlməsidir.
6. Yniytməlik dövrü: 10,11- 14, 15 yş. prıcı fəliyyət ictimi fydlı fəliyyətdir. n dildir: əmək, tədris, ictimi-təşkilti işlər, şəsi ünsiyyət, idmn və bədii fəliyyət. Şəsi ünsiyyət zmnı uşqd şəsi münsibətlər dəyişir, nd yni kyfiyyətlər, mənlik şüuru frmlşır. Yniytmə ünsiyyət prssində mütəlif şəritdə ünsiyyət tərzlərinə yiyələnir. Bu dövrdə nəzəri cəlb dən cəhətlər özünüqiymətləndirmə, ətrfdkı dmlr tənqidi münsibət, müstəqillik və yşlılığ myl, kllktiv həyt nrmlrın tb lmq bcrığındn ibrətdir. nlrın üsusi fəllığı nəzərə çrpır və mylləri gniş lur.
7. Gənclik dövrü: 15 25 yş.
Həmin dövrdə prıcı fəliyyət kimi tədris, pşə fəliyyəti çıış dir, əməyə tələbt, idrk mrqlrı, tədqiqtçılıq bcrığı ünsürləri, həyt plnlrı, şəsiyyətin idy-əlqi, vətəndşlığı kimi kyfiyyətləri frmlşır, özünü şüurlu surətdə tənzim dir. Yşın bşlıc törəmələri dünygörüşü, pşə mrqlrı, özünüdərktmə, rzu və idllrdn ibrətdir. Tədris pşə fəliyyəti zmnı gənc nəsil pşə təlimi shəsinə istiqmət lır, özünə sənət sçmək iddisınd lur.
8. Yetkinlik yaşı: 21 - 60 yaş.
9. Yaşlı adam: 60 -70 yaş.
10. Qocalıq yaşı: 75 - 90 yaş.
11. Uzunömürlülülər: 90-dan daha çox.
Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, psixi inkişafın hər hansı bir mərhələsində fəaliyyətin bütün növləri eyni dərəcədə əhəmiyyət kəsb etmir.
Psixi inkişafın bir mərhələsində fəaliyyətin bir növü aparıcı (əsas) rol oynayır və şəxsiyyətin inkişafında böyük əhəmiyyətə malik olur. Fəaliyyətin digər növləri isə həmin mərhələdə az əhəmiyyətli olur.
Çağalıq dövründə uşağın psixi inkişafı vasitəsiz emosional ünsiyyətlə bağlıdır. Emosional sahə nəinki uşağın idrak qabiliyyətlərinin formalaşmasına, həm də onun fiziki inkişafına böyük təsir göstərir. Çağa hətta xəstələndikdə belə anası ilə ünsiyyət şəraitində daha tez sağalır.
Körpəlik yaşında uşaq əşyavi əməliyyatlara keçir. Bu prosesdə yaşlılar yenə də əhəmiyyətli rol onayır. Lakin vasitəsiz emosional ünsiyyət arxa plana, praktik işlər isə ön plana keçir. Bu mərhələdə özünəməxsus əşya fetişizmi meydana çıxır: uşaq əşyaların arxasında sanki yaşlı adamı görmür.
Məktəbəqədər yaş dövründə isə rollu oyunlar aparıcı fəaliyyətə çevrilir. Rollu oyunlar özünəməxsus uşaq teatrıdır: onun müəllifi də, rejisoru da, aktyoru da uşağın özüdür. Rollu oyunlar insan münasibətlərinin mənimsənilməsində, əks edilməsində mühüm vasitədir.
Uşaqların yaşı artdıqca onların həyatında qaydalı oyunlar daha mühüm yer tutmağa başlayır. Psixoloji baxımdan bunun əhəmiyyəti vardır. Rollu oyunlarda uşağı nəticə deyil, proses maraqlandırır. Qaydalı oyunlarda isə nəticə ən başlıca cəhətə çevrilir.
Təlim kiçik məktəbli yaşı dövründə aparıcı fəaliyyətdir. 6-10 yaşlarında uşağın bütün psixi proses və xassələrinin formalaşması bilavasitə təlim fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Kiçik yeniyetməlik yaşı dövründə isə ünsiyyət daha mühüm rol oynamağa başlayır. Əvvəlki yaş dövründən fərqli olaraq kiçik yeniyetmənin öz həmyaşıdları ilə münasibətləri mürəkkəbləşir, çoxcəhətli məzmun alır. Onun həyatında həmyaşıd yoldaş və dost xüsusi yer tutur.
Ünsiyyət fəaliyyətində mənlik şüuru formalaşır. Bunun da sayəsində fəaliyyətin vəzifə və motivləri dəyişilir, o, gələcəyə yönəlməyə başlayır və peşə-təlim xarakteri kəsb edir.

Əgər səhv aşkar etmisinizsə bu məlumatın yerləşdirən Fuad Bayramov ilə əlaqə yaradın
Xəbəri yerləşdirən: Fuad Bayramov Baxıxılıb: 2531 Əlavə edilib: 24 2015  

, Qonaq, .

Sorğu
Saytın işləməsini qiymətləndirin.

Çox gözəldir.
Pis deyildir.
Yaxşıdır...Amma...
Bir neçə dəyişikliklər olmalıdır.
Belədə...


Təqvim
«     2019    »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dost saytlar
{friend}

Arxiv
 
 
Vuqar
 Copyright 2009-2013 www.psixologiya.net design by OldNick