Ana səhifə Qaydalar Haqqımızda Qeydiyyat Statistika
 
Menyu


Populyar xəbərlər

Sayğac


Bax: “ŞƏXSİYYƏT PSİXOLOGİYASI”
  • 100
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
BAKI DOVLƏT UNİVERSİTETİ


“ŞƏXSİYYƏT PSİXOLOGİYASI”

Ali məktəblərin bakalavr pilləsi ucun

PROQRAM


BAKI – 1999
Tərtib edəni - AMEA-nın müxbir üzvü, professor, psixologiya elmləri doktoru B.H.Əliyev

Rəycilər: - psixologiya elmləri namizədi, dosent R.Ə.Cavadov;
psixologiya elmləri namizədi G.Q.Huseynova“ŞƏXSİYYƏT PSİXOLOGİYASI”. Ali məktəblərin bakalavr pilləsi ucun proqram. –Bakı, 1999. – 22 səh.Proqramda umumi psixologiyanın “Şəxsiyyət və fər-
diyyət” bolməsinin əsas movzuları verilmişdir. Həmçi-
nin hər movzuya dair əsas ədəbiyyat da konkret olaraq
gostərilmişdir. Proqram ali məktəblərin bakalavr
pilləsinin “Psixologiya” ixtisası üçün nəzərdə tutul-
muşdur

© “RENESSANS” Nəşriyyatı, 1999

Movzu 1. Psixologiyada şəxsiyyət problemi

1. Şəxsiyyət psixologiyanın kateqoriyası kimi. Şəxsiyyət haqqında ümumi anlayış.
2. İnsan həyat subyekti kimi. İnsanın təbiəti və onun varlığının xüsusiyyətləri. İnsan və onun aləmi.
3. Fərd anlayışı. Fərd, biososial varlıq kimi.
4. Şəxiyyət tarixi təkamulun və ontogenetik inkişafın məhsulu kimi. Şəxsiyyətin özünün inkişafı. Fərdiyyət anlayışı.

Ədəbiyyat:
1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. В 2-х томах. М., 1980, Т. 1, с.45-54.
2. Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990, с.8-25, 49-87.
3. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Psixologiya. – Bakı, 1989, səh. 105-114.
4. Братусь Б.С. Аномалии личности. М., 1988, с. 24-29, 52-60, 68-72.
5. Ильенков Э.В. Что такое личность? // Психология личности. Тексты. М., 1982, с. 11-20.
6. İsmayılov F. Muasir Qərb fəlsəfəsi. – Bakı, 1991, səh. 247-258, 259-270.
7. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1977, с.159-182.
8. Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности. М., 1993, с.7-9, 24-26.
9. Psixologiyanın bəzi əsas anlayışlarının oyrənilməsinə dair metodik gostəriş (Tərtib edəni – dos.S.Hələtai, dos.R.Cavadov). –Bakı, 1990, səh.3-5, 7-8.
10. Фромм Э., Хирау Р. Предисловие к антологии «Природа человека» // Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. М., 1990, с.146-168.

Movzu 2. Muasir psixologiyada şəxsiyyətin inkişafına
əsas yanaşmalar

1. Şəxsiyyətə sistem və tarixi-təkamul yanaşmaları. Münasibətlər nəzəriyyəsi (Lazurskiy, Myasişev və b.).
Fərdiyyət nəzəriyyəsi (Merlin).
2. Şəxsiyyət psixologiyasında psixodinamik yönüm. Psixoanaliz və gərginliyin reduksiyası prinsipi onun əsası kimi. Həvəslər və onların dinamikası. Şüursuzluq, psixoloji müdafiə və proeksiya. Adlerin fərdiyyət psixologiyasında məqsədli determinasiya və bütövlük prinsipi. Kompensasiya, hökmranlığa meyl və ümumilik hissi fərdiyyət psixologiyasında şəxsiyyətin inkişafının hərəkətverici qüvvəsi kimi. Yunqun psixoloji tiplər haqqında təlimi. Arxetiplər haqqında təlim. Eriksonun, Fromun neofreydist yanaşmaları.
3. Şəxsiyyətə interaksionist və koqnitiv yanaşmalar. Kurt Levinin şəxsiyyət nəzəriyyəsi. Murreyin nəzəriyyəsi. Kellinin şəxsi konstruktlar nəzəriyyəsi.
4. Şəxsiyyət psixologiyasında humanistik yönüm. Olportun şəxsiyyət açıq sistem kimi nəzəriyyəsi. İnsana yanaşmada humanist prinsiplər (Rocers). Maslounun şəxsiyyətin özünü aktuallaşdırma nəzəriyyəsi. Franklın həyatın mənasına can atma nəzəriyyəsi.

Ədəbiyyat:
1. Адлер А. Индивидуальная психология // История зарубежной психологии. Тексты. М., 1986, с.131-140.
2. Анцыферова Л.И. Психология личности как открытой // Вопросы психологии, 1970, N-5, с.168-177.
3. Анцыферова Л.И. Эпигенетическая концепция Э.Эриксона // Принцип развития в психологии. М., 1978, с.212-242.
4. Bayramov Ə.S. Şəxsiyyətin təşəkkulunun aktual psixoloji problemləri. – Bakı, 1981.
5. Зейгарник Б.В. Теория личности К.Левина. М., 1981, с.60-63.
6. Леонтьев Д.А. Развитие идеи самоактуализации в работах А. Маслоу // Вопросы психологии, 1987, N-3, с.150-158.
7. Маслоу А. Самоактуализация // Психология личности. Тексты. М., 1982, с.108-117.
8. Роджерс К. К науке о личности // История зарубежной психологии. Тексты. М., 1986, с.200-230.
9. Фейдмен Дж., Фрейгер Р. Личность и личностный рость. М., 1991, вып.1, С.11-62, 71-109.
10. Фейдмен Дж., Фрейгер Р. Личность и личностный рость. М., 1992, вып.2, С.3-27.
11. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990, с.10-18, 54-68.
12. Франселла Ф., Баннистер Д. Новый метод исследования личности. М., 1987, с.13-18.
13. Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1989, с.382-439.
14. Фромм Э. Человеческая ситуация. М., 1994, с.7-69.
15. Хеккаузен Х. Мотивация и деятельность. М., 1986, т. 1, с.109-112, 183-202, 227-229.
16. Юнг К.Г. Психологические типы. // Психология индивидуальных различий. Тексты. М., 1982, с.199-218.
17. Юнг К.Г. Архетип и Символ. М., 1991, с.54-76, 97-99, 111-128.

Movzu 3. Şəxsiyyətin inkişafının ilkin təbii şərtləri

1. İnsanın fərdi xassələri haqqında ümumi təsəvvürlər. Fərdi xassələr differensial psixofiziologiyanın predmeti kimi.
2. Bədən quruluşu və psixikanın xüsusiyyətləri. Konstitusiya tipləri, onların somatik əlamətləri. Kreçmerin və Şeldonun fərdiyyətin tipologiyası nəzəriyyəsi və onun tənqidi.
3. Temperament. Ali sinir fəaliyyətinin tipləri temperamentin fizioloji əsası kimi. Fərdin sinir sisteminin tipoloji xassələri haqqında müasir təsəvürlər. Fərdin xassələrinin insanın şəxsiyyət kimi inkişafında rolu. Sinir sisteminin tipoloji xassələrinin tədqiqi metodları.
4. Cinsi dimorfizm və fərdin psixoloji xarakteristikası. Cinsi fərqlərin psixologiyası problemi.
5. Yaş və fərdin inkişafının psixoloji xüsusiyyətləri. Yetişmə və inkişaf.
6. Şəxsiyyətin inkişafında ilkin təbii şərtlərin rolu.

Ədəbiyyat:
1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. М., 1980, т. 1, с.186-206.
2. Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990, с.174-205, 212-234.
3. Бодалев А.А. Психология личности. - М., 1988, с.11-37.
4. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Psixologiya. –Bakı, 1989, səh. 426-438.
5. Əlizadə Ə.Ə. Uşaq və yeniyetmələrin cinsi tərbiyəs. –Bakı, 1986, səh. 27-94.
6. Кон И.С. Введение в сексологию. М., 1989, с.42-61.
7. Психология индивидуальных различий./ Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, В.Я.Романова. М., 1982.
а) Анастази А. Дифференциальная психология. С.8-15 (к 1вопросу).
б) Равич-Щербо И.В. Исследование природы индивидуальных различий методом близнецов. С.101-121 (к 3 вопросу).
в) Теплов Б.М. Современное состояние вопроса о типах высшей нервной деятельности человека и методика их определения. С.24-32 (к 3 вопросу).
г) Теплов Б.М. Типологические свойства нервной системы и их значения для психологии. С.32-36.
д) Небылицин В.Д. Актуальные проблемы дифференциальной психофизиологии. С.39-52 (к 1 вопросу).
е) Небылицин В.Д. Темперамент. С.158-159 (к 3 вопросу).
ж) Кречмер Э. Строение тела и характер. С.219-247.
з) Шелдон У. Анализ конституционных различий по биологическим данным. С.252-261.

Movzu 4. Şəxsiyyətin sosiallaşması.

1. Munasibət və şəxsiyyət. Şəxsiyyət ictimai munasibətlərin məcmusu kimi. Şəxsiyyətin ictimai munasibətlər sisteminə daxil olmasının təhlil səviyyələri. “Sosial status”, “sosial rol” və “sosial qrup” anlayışlarının ümumi xarakteristikası. İctimai funksiyalar – rollar və onların şəxsiyyətin strukturunda yeri. Şəxsiyyətin rol nəzəriyyələri və onların tənqidi. Şəxsiyyətin ətrafdakılara özünütəqdimi və onun psixoloji mənası.
2. Şəxsiyyətin sosial-tipik cəhəti problemi. Sosial və milli xarakter. Şəxsiyyətin muxtəlif mədəniyyət sistemlərində muqayisəli tədqiqi. Sosial-tarixi həyat tərzi.
3. Şəxsiyyətin sosiallaşması. Fransız sosioloji məktəbində və Piajenin işlərində şəxsiyyətin sosializasiya konsepsiyası. Davranışın əxlaqi tənziminin inkişafı. Sosializasiya sosial davranış formalarının interiorizasiyası kimi (S.P.Vıqotski). Şəxsiyyətlərarası münasibətlər və ictimai təcrübənin mənimsənilməsi.
Sosializasiya prosesində şəxsiyyətin məsuliyyətinin inkişaf xususiyyətləri.
Şəxsiyyətin sərvət dəyərləri sistemi.
4. Şəxsiyyətin yadlaşması və tənhalıq problemi.

Ədəbiyyat:
1. Анцыферова Л.И. Материалистические идеи в зарубежной психологии. М., 1974, с.190-214.
2. Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990, с.258-285, 295-306.
3. Əliyev R. Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında milli xüsusiyyətlərin nəzərə alınması. Bakı, 1995.
4. Байрамов А.С. Некоторые этнопсихологические вопросы в творчестве Низами Гянджави // Этнопсихологические проблемы развития личности. – Баку, 1985, стр.19-26.
5. Bayramov Ə.S. Əlizadə Ə.Ə. Psixologiya. –Bakı, 1989, səh. 145-171.
6. Bayramov Ə.S. Etnik psixologiya məsələləri. –Bakı, 1996, səh.10-26, 98-109.
7. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах. М., 1983, т. 3, с.141-151.
8. Гофман Э. Представление себя другим. //Современная зарубежная социальная психология. Тексты, М., 1984, с.188-196.
9. İsmayılov F. Muasir Qərb fəlsəfəsi. –Bakı, 1991, səh.271-280.
10. Кон И.С. К природе национального характера. // История и психология. (Под ред. Б.Ф. Поршнева, Л.И.Анцыферовой). М., 1971, с.122-158.
11. Кон. И.С. Социология личности. –М., 1967., с.101-122.
12. Кон. И.С. Открытые Я. М., 1978, с.36-47.
13. Кон. И.С. Моральное сознание личности и регулятивные механизмы культуры. // Социальная психология личности (отв. ред. М.И.Бобнева, Е.В.Шорохова). М., 1979, с.85-113.
14. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. М., 1982, с.22-44.
15. Триандис Г., Малпасс Р., Дзвидсон Э. Психология и культура. // история зарубежной психологии. Тексты. М., 1986, с.293-310.
16. Этнопсихологические проблемы развития личности. –Баку, 1985.
17. Фромм Э. Характер и социальный процесс. // Психология личности. Тексты. М., 1982, с.48-54.
18. Шибутани Т. Социальная психология. М., 1969, с.22-58.
19. Cabbarova L.M. Psixologiyada tənhalıq problemi. –Bakı, 1997.

Movzu 5. Şəxsiyyətin inkişafının dövrləşməsi və
hərəkətverici quvvələri.
1. Muasir psixologiyada “inkişaf” problemi: əsas yanaşmalar. Şəxsiyyətin ontogenezdə inkişafının təbii və mədəni səviyyələri. İnsanın həyat yolu şəxsiyyətin inkişaf tarixi kimi. İnsanın həyat yolunun onun ontogenetik inkişafına təsiri. Psixologiyada yaş problemi. Bioloji yaş, psixoloji yaş, əqli yaş.
2. Qərb psixologiyasında şəxsiyyətin inkişafının dövrləşməsi problemi. Bioloji yönüm. Xollun uşağın inkişaf konsepsiyası: rekapitulyasiya qanunu; şəxsiyyətin inkişaf fazaları. Psixodinamik yönüm. Freydin psixoanalizində uşağın psixoseksual inkişaf mərhələləri haqqında təsəvvürlər. Eriksonun inkişafın epignetik konsepsiyası. Şəxsiyyətin psixososial identikliyi onun yetkinliyinin meyarı kimi. Şəxsiyyətin inkişafında konfliktin rolu. Koqnitiv yönüm. Şəxsiyyətin əxlaqi şüurunun inkişaf nəzəriyyəsi.
3. Aparıcı fəaliyyət: şəxsiyyətin inkişafının hərəkətverici qüvvəsi kimi. Fəaliyyət sistemində ziddiyyətlər şəxsiyyətin inkişafının hərəkətverici quvvəsi kimi. Funksional tendensiya şəxsiyyətin davranışının цzьnьinkişafının mənbəyi kimi (Uznadze).
4. Motivasiya-tələbat və intellektual-idrak sahələri arasında ziddiyyət şəxsiyyətin inkişafında hərəkətverici ziddiyyət kimi. Uşaqlıqda şəxsiyyətin psixi inkişafının dövrləşməsi sxemi. Yaşlılıqda şəxsiyyətin inkişafının dövrləşməsi problemi. Şəxsiyyətin formalaşması. Qocalıq və onun psixoloji xüsusiyyətləri.
Ədəbiyyat:
1. Ананьев Б.Г. Онтогенез и жизненный путь человека. // Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. М., 1980, с.65-73.
2. Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990, с.328-355.
3. Bayramov Ə.S. Əlizadə Ə.Ə. Psixologiya. –Bakı, 1989, səh. 199-213.
4. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968, с.201-205.
5. Божович Л.И. Избранные психологические труды. М., 1995, с.56-68.
6. Выготский Л.С. Проблема возраста. // Собрание сочинений в 6-ти томах. М., 1984, т. 4, с.244-268.
7. Кон И.С. Психология юношеского возраста. М., 1978, с.19-46.
8. Кон И.С. В поисках себя. М., 1984, с.218-231.
9. Леонтьев А.Н. К теории развития психики ребенка. // Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики, М., 1981 г., с. 509-518.
10. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. М., 1986, с.17-30, 31-46, 100-103.
11. Массен П., Копнен Дж., Гивитц Д. Развитие личности в среднем возрасте // Психология личности. Тексты, М., 1982, с.182-185.
12. Psixologiyanın bəzi əsas anlayışlаrının öyrənilməsinə dair metodik göstəriş (Tərtib edəni-dos.S.Hələtai, dos.R.Cavadov). – Bakı, 1990, səh.9-11.
13. Рубинштейн С.Л. Самосознание личности и ее жизненный путь. // Психология личности. Тексты, М., 1982, с.127-131.
14. Субботский Е.В. Ребенок открывает мир. М., 1991, с.76-78, 139-168, 195-204.
15. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации развития в детском возрасте. // Вопросы психологии, 1971, № 4, с.6-20.

Movzu 6. Şəxsiyyətin strukturu

1. Mən-konsepsiyası. Mənlik şüuru və özünüdərk: səviyyələri və strukturu.
2. Şəxsiyyətə tipoloji yanaşmalar (Yunq, Şpranqer, Leonqard). Tipoloji yanaşmanın məhdudluğu.
3. Şəxsiyyətin xarakter əlaməti davamlı davranış təmayülü kimi. Şəxsiyyət əlamətlərinin sistemləşdirilmsinə və öyrənilməsinə faktor yanaşması (Kettel, Eyzenk, Qilford). Davranışın şəxsiyyət - situativ şərtlənməsi dilemması. Şəxsiyyət və şəraitin qarşılıqlı təsiri nəzəriyyəsi.
4. Xarakter və qabiliyyətlər. Xarakter və şəxsiyyətin qarşılıqlı münasibətləri. Xarakterin strukturu və funksiyaları. Xarakterin aksentuasiyası və psixopatiya. Xarakterin təşəkkülü. Qabiliyyətlər haqqında anlayış. Təbii imkanlar, qabiliyyətin inkişafının əsası kimi. Qabiliyyət probleminin öyrənilməsinə əsas yanaşmalar. Ümumi və xüsusi qabiliyyətlər. Qabiliyyətlər və istedad. Qabiliyyətlərin inkişaf səviyyələri. Ümumi və xüsusi qabiliyyət testləri. Fərdi üslub.
5. Şəxsiyyətin məna sahəsi. Şəxsiyyət və motivasiya. Məna sistemləri və məna yaratma haqqında ümumi təsəvvürlər. Məna yaratma. Yaşantı prosesinin dinamikası.
6. “Mən” obrazın strukturu və onun müxtəlif psixoloji istiqamətlərdə tədqiqi. Ceymsin emprik “mənin” üç komponentli varlığı haqqında mövqeyi: fiziki şəxsiyyət, sosial şəxsiyyət və mənəvi şəxsiyyət. “Mənin” strukturu haqqında təsəvvürlər, şəxsiyyətin özünüqiymətləndirməsi əsas struktur element kimi (K.Rocers), özünüqiymətləndirmə və özünəhörmət, özünəmünasibətin quruluşu və təşəkkülü.

Ədəbiyyat:
Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990, с.312-323, 336-342.
Əliyev R. Psixoloji butovluk: milli mənlik şuuru və şəxsiyyət formalaşdırılması. // Azərbaycan məktəbi. 1990, №8.
Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Psixologiya.-Bakı,1989. səh.198-213.
Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968, с. 91-98.
Братусь В.С. Аномалии личности. М.,1988, с. 80-109.
Бурлачук Л.Ф., Коржова Е.Ю. Психология жизненных ситуаций. –М., 1998, с.5-28, 61-71, 88-116.
Василюк Ф.Е. Психология переживания. М., 1984, с.20-30.
Выготский Л.С. Мышления и речь. // Собрание сочинений в 6-ти томах. М., с.10-15.
Выготский Л.С. К вопросу о динамике детского характера. // Собрание сочинений в 6-ти томах. М., 1988, т. 5, с.153-165.
Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. М., 1988, с.257-268, 277-280.
Джемс У. Личность // Психология личности. Тексты. Под редакцией Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея. М., 1982, с.61-70.
Кадырова Р.Г., Каракозов Р.Р. К вопросу о символическом моделировании и «мифологемах» этнического самосознания // Этнопсихологические проблемы развития личности. –Баку, 1985, с.84-93.
Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности, // Психология индивидуальных различий. Под редакцией Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я.Романова. М., 1982, с.74-77.
Кон И.С. Категория «Я» в психологии. // Психологический журнал. 1981, N3, т.1, с.12-24.
Кон И.С. В поисках себя. М., 1984, с.232-241, 287-295.
Лейтес Н.С. Одаренные дети. // Психология индивидуальных различий. Под редакцией Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я.Романова. М., 1982, с.140-148.
Леонтьев А.Н. О формировании способностей. // Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. Под редакцией И.И.Ильясова, В.Я.Ляудис. М., 1980, с.35-43.
Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности. М., 1993, с.9-30.
Мейли Р. Черты личности. Различные аспекты «Я». // Психология личности. Тексты. Под редакцией Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея. М., 1982, с.132-149.
Psixologiyanın bəzi əsas anlayışlаrının öyrənilməsinə dair metodik göstəriş (Tərtib edəni-dos.S.Hələtai, dos.R.Cavadov). – Bakı, 1990, səh.3-5, 7-8.
Yaradıcılıq psixologiyasının bəzi məsələləri. –Bakı, 1991.
Рубинштейн С.Л. Способность и одаренность. // Психология индивидуальных различий. Под редакцией Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я.Романова. М., 1982, с.129-139.
Сеидов С.И. Социальная психология творчества. –Баку, 1995.
Шпрангер Э. Основные идеальные типы индивидуальности. // Психология личности. Тексты. М., 1982, с.199-218.
Юнг К.Г. Психологические типы. В книге: Психология индивидуальных различий. М., 1982, с.199-218.

Movzu 7. Şəxsiyyət və mədəni muhit.

1. Mədəniyyət və şəxsiyyət. Şəxsiyyət və sivilizasiya. Şəxsiyyətin ozunuifadəsi, ozunutəsdiqi və ozunugercəkləşdirməsi.
2. Şəxsiyyətin ozunudeterminasiyası və özünütranstendensiya. Azadlıq və məsuliyyət şəxsiyyətin varlıq göstəriciləri kimi. Mənəviyyat şəxsi seçimin əsası kimi.
3. Şəxsi məkanın ekoloji psixologiyası. Şəxsiyyətin ərazi davranışı psixologiyası. Həyat mühitinin qavranılması şəxsiyyətin formalaşması amili kimi.
Şəxsiyyət və aqressiya: muasir dovrun problemi.

Ədəbiyyat:
1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М., 1991, с.39-75, 136-149.
2. Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990, с.360-363.
3.Ибрагимбеков Ф.А. Мультикультуральное скрещивание и взаимообогащение психологических исканий в различные исторические периодов // Этнопсихологические проблемы развития личности. –Баку, 1985, с.6-18.
4. Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности. М., 1993, с.33-42.
5. Муздыбаев К. Психология ответственности. Л., 1983, с.5-23, 43-66.
6. Наумова Н.Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправленного поведения. М., 1988, с.61-90.
7. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990, с.93-129.
8. Франкл В. Бегство от свободы. М., 1990, с.214-225.
9. Черноушек М. Психология жизненной среды. –М., 1989.

ТЕМА 1. Проблема личности в психологии

1. Личность как категория психологии. Личность в системе отношений.
2. Природа человека как целостной системы. Человек и мир человека.
3. Понятие индивида. Индивид как биосоциальное существо. Развитие фенотипических особенностей индивида в онтогенезе.
4. Личность как продукт историко-эволюционного и онтогенетического развития. Саморазвитие личности. Понятие индивидуальности.

Литература:
1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. В 2-х томах. М., 1980, Т. 1, с.45-54.
2. Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990, с.8-25, 49-87.
3. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Psixologiya. – Bakı, 1989, səh. 105-114.
4. Братусь Б.С. Аномалии личности. М., 1988, с. 24-29, 52-60, 68-72.
5. Ильенков Э.В. Что такое личность? // Психология личности. Тексты. М., 1982, с. 11-20.
6. İsmayılov F. Muasir Qərb fəlsəfəsi. – Bakı, 1991, səh. 247-258, 259-270.
7. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1977, с.159-182.
8. Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности. М., 1993, с.7-9, 24-26.
9. Psixologiyanın bəzi əsas anlayışlarının oyrənilməsinə dair metodik gostəriş (Tərtib edəni – dos.S.Hələtai, dos.R.Cavadov). –Bakı, 1990, səh.3-5, 7-8.
10. Фромм Э., Хирау Р. Предисловие к антологии «Природа человека» // Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. М., 1990, с.146-168.ТЕМА 2. Основные подходы к изучению личности
1. Системный и историко-эволюционный подход к личности. Теория отношений (Лазурский, Мясищев и др.). Теория индивидуальности (В.С.Мерлин).
2. Психодинамическая ориентация в психологии личности. Психоанализ З.Фрейда и принцип редукции напряжения как его основа. Влечения и их динамика. Бессознательное, психологическая защита и проекция. Принцип целостности и целевой детерминации в Индивидуальной психологии А.Адлера. Компенсация, стремление к могуществу и чувство общности как движущие силы развития личности в Индивидуальной психологии. Учение К.Г.Юнга о психологических типах. Учение об архетипах. Неофрейдистские подходы Э.Эриксона, Э.Фромма.
3. Интеракционистские и когнитивистские подходы к личности. Теория личности К.Левина. Теория Г.Мюррея. Теория Дж. Келли.
4. Гуманистическая ориентация в психологии личности. Теория личности как открытой системы Г.Олпорта. Принципы гуманистического подхода к человеку (К.Роджерс). Теория самоактуализирующейся личности А.Маслау. Теория стремления к смыслу В.Франкла.

Литература:
1. Адлер А. Индивидуальная психология // История зарубежной психологии. Тексты. М., 1986, с.131-140.
2. Анцыферова Л.И. Психология личности как открытой // Вопросы психологии, 1970, N-5, с.168-177.
3. Анцыферова Л.И. Эпигенетическая концепция Э.Эриксона // Принцип развития в психологии. М., 1978, с.212-242.
4. Bayramov Ə.S. Şəxsiyyətin təşəkkulunun aktual psixoloji problemləri. – Bakı, 1981.
5. Зейгарник Б.В. Теория личности К.Левина. М., 1981, с.60-63.
6. Леонтьев Д.А. Развитие идеи самоактуализации в работах А. Маслоу // Вопросы психологии, 1987, N-3, с.150-158.
7. Маслоу А. Самоактуализация // Психология личности. Тексты. М., 1982, с.108-117.
8. Роджерс К. К науке о личности // История зарубежной психологии. Тексты. М., 1986, с.200-230.
9. Фейдмен Дж., Фрейгер Р. Личность и личностный рость. М., 1991, вып.1, С.11-62, 71-109.
10. Фейдмен Дж., Фрейгер Р. Личность и личностный рост. М., 1992, вып.2, С.3-27.
11. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990, с.10-18, 54-68.
12. Франселла Ф., Баннистер Д. Новый метод исследования личности. М., 1987, с.13-18.
13. Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1989, с.382-439.
14. Фромм Э. Человеческая ситуация. М., 1994, с.7-69.
15. Хеккаузен Х. Мотивация и деятельность. М., 1986, т. 1, с.109-112, 183-202, 227-229.
16. Юнг К.Г. Психологические типы. // Психология индивидуальных различий. Тексты. М., 1982, с.199-218.
17. Юнг К.Г. Архетип и Символ. М., 1991, с.54-76, 97-99, 111-128.ТЕМА 3. Природные предпосылки
развития личности

1. Индивидные свойства человека. Индивидуальные свойства как предмет дифференциальной психофизиологии.
2. Строение тела и особенности психики. Типы конституции, их соматические признаки. Теория типологии индивидуальности Э.Кречмера и В.Шелдона. Их критика.
3. Темперамент. Типы высшей нервной деятельности как физиологическая основа темперамента. Современные представления о типологических свойствах нервной системы индивида. Методы исследования типологических свойств нервной системы.
4. Половой диморфизм и психологические характеристики индивида. Проблема психологии половых различий.
5. Возраст и психологические особенности развития индивида. Созревание и развитие.
6. Роль органических предпосылок в развитии личности.

Литература:
1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. М., 1980, т. 1, с.186-206.
2. Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990, с.174-205, 212-234.
3. Бодалев А.А. Психология личности. - М., 1988, с.11-37.
4. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Psixologiya. –Bakı, 1989, səh. 426-438.
5. Əlizadə Ə.Ə. Uşaq və yeniyetmələrin cinsi tərbiyəs. –Bakı, 1986, səh. 27-94.
6. Кон И.С. Введение в сексологию. М., 1989, с.42-61.
7. Психология индивидуальных различий./ Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, В.Я.Романова. М., 1982.
а) Анастази А. Дифференциальная психология. С.8-15 (к 1вопросу).
б) Равич-Щербо И.В. Исследование при индивидуальных различий ды индивидуальных различий методом близнецов. С.101-121 (к 3 вопросу).
в) Теплов Б.М. Современное состояние вопроса о типах высшей нервной деятельности человека и методика их определения. С.24-32 (к 3 вопросу).
г) Теплов Б.М. Типологические свойства нервной системы и их значения для психологии. С.32-36.
д) Небылицин В.Д. Актуальные проблемы дифференциальной психофизиологии. С.39-52 (к 1 вопросу).
е) Небылицин В.Д. Темперамент. С.158-159 (к 3 вопросу).
ж) Кречмер Э. Строение тела и характер. С.219-247.
з) Шелдон У. Анализ конституционных различий по биологическим данным. С.252-261.


ТЕМА 4. Социализация личности

1. Отношение и личность. Личность как совокупность общественных отношений. Уровни анализа вовлеченности личности в систему общественных отношений. Общая характеристика понятий «социальная роль», «социальная группа», «социальный статус». Общественные функции-роли и их место в структуре личности. Ролевые теории личности и их критика. Самопрезентация личности окружающим и ее психологическое значение.
2. Проблема социально-типического в личности. Социальный характер и национальный характер. Кросс-культуральные исследования личности. Социально-исторический образ жизни.
3. Социализация личности. Концепция социализации личности во французской социологической школе и в работах П.Жане. Развитие моральной регуляции поведения. Социализация как интериоризация социальных форм поведения (С.Л.Выготский). Развитие ответственности личности в процессе социализации. Система ценностей личности.
4. Проблема одиночества и отчужденности личности.

Литература:
1. Анцыферова Л.И. Материалистические идеи в зарубежной психологии. М., 1974, с.190-214.
2. Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990, с.258-285, 295-306.
3. Байрамов А.С. Некоторые этнопсихологические вопросы в творчестве Низами Гянджави // Этнопсихологические проблемы развития личности. – Баку, 1985, стр.19-26.
4. Bayramov Ə.S. Əlizadə Ə.Ə. Psixologiya. –Bakı, 1989, səh. 145-171.
5. Bayramov Ə.S. Etnik psixologiya məsələləri. –Bakı, 1996, səh.10-26, 98-109.
6. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах. М., 1983, т. 3, с.141-151.
7. Гоффман Э. Представление себя другим. //Современная зарубежная социальная психология. Тексты, М., 1984, с.188-196.
8. İsmayılov F. Muasir Qərb fəlsəfəsi. –Bakı, 1991, səh.271-280.
9. Кон И.С. К природе национального характера. // История и психология. (Под ред. Б.Ф. Поршнева, Л.И.Анцыферовой). М., 1971, с.122-158.
10. Кон. И.С. Социология личности. –М., 1967., с.101-122.
11. Кон. И.С. Открытые Я. М., 1978, с.36-47.
12. Кон. И.С. Моральное сознание личности и регулятивные механизмы культуры. // Социальная психология личности (отв. ред. М.И.Бобнева, Е.В.Шорохова). М., 1979, с.85-113.
13. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. М., 1982, с.22-44.
14. Триандис Г., Малпасс Р., Дзвидсон Э. Психология и культура. // история зарубежной психологии. Тексты. М., 1986, с.293-310.
15. Этнопсихологические проблемы развития личности. –Баку, 1985.
16. Фромм Э. Характер и социальный процесс. // Психология личности. Тексты. М., 1982, с.48-54.
17. Шибутани Т. Социальная психология. М., 1969, с.22-58.
18. Cabbarova L.M. Psixologiyada tənhalıq problemi. –Bakı, 1997.

ТЕМА 5. Движущие силы и периодизация
развития личности

1. Проблема «развитие» в современной психологии. Естественный и искусственный уровни развития личности в онтогенезе. Жизненный путь человека как история развития личности. Влияние жизненного пути человека, на его онтогенетическую эволюцию. Проблема возраста в психологии. Биологический, психологический и умственный возраст.
2. Проблема периодизации развития личности в западной психологии. Биологическая ориентация. Концепция развития ребенка С.Холла: закон рекапитуляции; фазы развития личности. Психодинамическая ориентация. Представления об этапах психосексуального развития ребенка в психоанализе (З.Фрейда). Эпигенетическая концепция развития Э.Эриксона: эпигенетический принцип развития. Положения о психосоциальной идентичности личности как критерия ее зрелости.
Когнитивная ориентация. Основные положения концепции развития морального сознания личности.
3. Ведущая деятельность и ее роль в развитии личности. Противоречия в системе деятельности как движущая сила развития личности (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн). Функциональная тенденция как источник саморазвития поведения личности (Д.Н.Узнадзе).
4. Проблема периодизации развития личности. Понятие ведущей деятельности в процессе развития личности (А.Н.Леонтьев). Противоречие между мотивационно-потребностной и интеллектуально-познавательной сферами как движущее противоречие в развитии личности. Схема периодизации психического развития личности в детском возрасте (Д.Б.Эльконин). О периодизации развития личности в социальной психологии. Проблема периодизации развития личности во взрослом возрасте. Старость и ее психологические особенности.

Литература:
1. Ананьев Б.Г. Онтогенез и жизненный путь человека. // Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. М., 1980, с.65-73.
2. Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990, с.328-355.
3. Bayramov Ə.S. Əlizadə Ə.Ə. Psixologiya. –Bakı, 1989, səh. 199-213.
4. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968, с.201-205.
5. Божович Л.И. Избранные психологические труды. М., 1995, с.56-68.
6. Выготский Л.С. Проблема возраста. // Собрание сочинений в 6-ти томах. М., 1984, т. 4, с.244-268.
7. Кон И.С. Психология юношеского возраста. М., 1978, с.19-46.
8. Кон И.С. В поисках себя. М., 1984, с.218-231.
9. Леонтьев А.Н. К теории развития психики ребенка. // Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики, М., 1981 г., с. 509-518.
10. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. М., 1986, с.17-30, 31-46, 100-103.
11. Массен П., Копнер Дж., Гивитц Д. Развитие личности в среднем возрасте // Психология личности. Тексты, М., 1982, с.182-185.
12. Psixologiyanın bəzi əsas anlayışlаrının öyrənilməsinə dair metodik göstəriş (Tərtib edəni-dos.S.Hələtai, dos.R.Cavadov). – Bakı, 1990, səh.9-11.
13. Рубинштейн С.Л. Самосознание личности и ее жизненный путь. // Психология личности. Тексты, М., 1982, с.127-131.
14. Субботский Е.В. Ребенок открывает мир. М., 1991, с.76-78, 139-168, 195-204.
15. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации развития в детском возрасте. // Вопросы психологии, 1971, № 4, с.6-20.

ТЕМА 6. Структура личности

1. Я – концепция: основные подходы. Самосознание и самопознание: уровни и структура.
2. Типологические подходы к личности, (К.Г.Юнг, Э.Шпрангер, К.Леонгард). Ограничения типологического подхода.
3. Понятии черт личности как устойчивых тенденций поведения. Факторные подходы к изучению и систематизации личностных черт (Р.Кеттел, Г.Айзенк, Дж.Гилфорд). Дилемма личностно-ситуативной обусловленности поведения. Критические жизненные ситуации: стресс, конфликт, кризис. Концепция взаимодействия личности с ситуацией. Концепция реализации возможностей ситуации.
4. Характер и способности. Структура и функции характера. Акцентуация характера и психопатов. Формирование характера. Понятие о способностях. Задатки как органические предпосылки развития способностей. Основные подходы к изучению проблемы способностей. Общие и специальные способности. Способности и одаренность. Уровни развития способностей. Тесты общих и специальных способностей. Личность и творчество. Индивидуальный стиль.
5. Смысловая сфера личности. Личность и мотивация. Общее представление о смысловых образованиях и смысловых системах. Смыслообразование. Динамика процессов переживания.
6. Структура «Я» и ее исследование в разных направлениях психологии. Положение Джемса о существовании трех компонентов эмпирического «Я»: физическая личность, социальная личность и духовная личность. Разработка представлений о структуре «Я»; положение о самооценке как центральном образовании личности (К.Роджерс); самооценка и самоуважение. Строение и формирование самоотношения.

Литература:
1. Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990, с.312-323, 336-342.
2. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Psixologiya.-Bakı,1989. səh.198-213.
Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968, с. 91-98.
Братусь В.С. Аномалии личности. М.,1988, с. 80-109.
Бурлачук Л.Ф., Коржова Е.Ю. Психология жизненных ситуаций. –М., 1998, с.5-28, 61-71, 88-116.
Василюк Ф.Е. Психология переживания. М., 1984, с.20-30.
Выготский Л.С. Мышления и речь. // Собрание сочинений в 6-ти томах. М., с.10-15.
Выготский Л.С. К вопросу о динамике детского характера. // Собрание сочинений в 6-ти томах. М., 1988, т. 5, с.153-165.
Гиппенрейте Ю.Б. Введение в общую психологию. М., 1988, с.257-268, 277-280.
Джемс У. Личность // Психология личности. Тексты. Под редакцией Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея. М., 1982, с.61-70.
Кадырова Р.Г., Каракозов Р.Р. К вопросу о символическом моделировании и «мифологемах» этнического самосознания // Этнопсихологические проблемы развития личности. –Баку, 1985, с.84-93.
Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности, // Психология индивидуальных различий. Под редакцией Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я.Романова. М., 1982, с.74-77.
Кон И.С. Категория «Я» в психологии. // Психологический журнал. 1981, N3, т.1, с.12-24.
Кон И.С. В поисках себя. М., 1984, с.232-241, 287-295.
Лейтес Н.С. Одаренные дети. // Психология индивидуальных различий. Под редакцией Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я.Романова. М., 1982, с.140-148.
Леонтьев А.Н. О формировании способностей. // Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. Под редакцией И.И.Ильясова, В.Я.Ляудис. М., 1980, с.35-43.
Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности. М., 1993, с.9-30.
Мейли Р. Черты личности. Различные аспекты «Я». // Психология личности. Тексты. Под редакцией Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея. М., 1982, с.132-149.
Psixologiyanın bəzi əsas anlayışlаrının öyrənilməsinə dair metodik göstəriş (Tərtib edəni-dos.S.Hələtai, dos.R.Cavadov). – Bakı, 1990, səh.3-5, 7-8.
Yaradıcılıq psixologiyasının bəzi məsələləri. –Bakı, 1991.
Рубинштейн С.Л. Способность и одаренность. // Психология индивидуальных различий. Под редакцией Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я.Романова. М., 1982, с.129-139.
Сеидов С.И. Социальная психология творчества. –Баку, 1995.
Шпрангер Э. Основные идеальные типы индивидуальности. // Психология личности. Тексты. М., 1982, с.199-218.
Юнг К.Г. Психологические типы. В книге: Психология индивидуальных различий. М., 1982, с.199-218.

ТЕМА 7. Личность и культурная среда

1. Культура и личность. Личность и цивилизация. Самовыражение, самоутверждение и самореализация личности.
2. Самодетерминация и самотрансценденсия личности. Свобода и ответственность – параметры личностного бытия. Духовность как основа личностного выбора.
3. Экологическая психология личного пространства. Психология территориального поведения личности. Восприятие жизненной среды как фактор формирования личности.
Личность и агрессия: проблемы современности.

Литература:
1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М., 1991, с.39-75, 136-149.
2. Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990, с.360-363.
3.Ибрагимбеков Ф.А. Мультикультуральное скрещивание и взаимообогащение психологических исканий в различные исторические периодов // Этнопсихологические проблемы развития личности. –Баку, 1985, с.6-18.
4. Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности. М., 1993, с.33-42.
5. Муздыбаев К. Психология ответственности. Л., 1983, с.5-23, 43-66.
6. Наумова Н.Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправленного поведения. М., 1988, с.61-90.
7. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990, с.93-129.
8. Франкл В. Бегство от свободы. М., 1990, с.214-225.
9. Черноушек М. Психология жизненной среды. –М., 1989.Общепсихологические проблемы личности
(Вопросы)

Личность как предмет философского познания.
Проблема развития личности.
Онтогенетические развитие личности.
Социально-историческое развитие личности как философская проблема.
Психологическая структура личности.
Методологические основы изучения личности.
Методы и методики изучения личности.
Система ценностных ориентаций личности.
Теории мотивации личности.
Экологическая психология личного пространства.
Психология территориального поведения личности.
Восприятие жизненной среды как фактор формирования личности.
Я – концепция: основные подходы.
Методика личностных конструктов Дж.Келли.
Системный подход изучения личности.
Проблема формирования и развития личности.
Проблема социализации личности.
Роль индивидных свойств человека в развитии личности.
Проблемы исследования индивидно-типических свойств человека.
Человек и личность как категории философии и психологии.
Проблема психологического возраста.
Человек как субъект жизни.
Общая характеристика компонентов «Я»: аксиологическое «я» (Ego Ax), витальное «я» (Ego Vit), рефлексивное «я» (Ego Ret).
Проблема характера личности.
Проблема нарушения опосредованности и иерархии мотивов личности.
Изучения смыслообразования личности.
Теория личности в экзистенциальной психологии.
Гуманистические теории личности.
Проблема личности в творчестве Низами и Физули.
Личность и агрессия: проблемы современности.
Социально-психологические теории личности (Адлер, Фромм, Хорни, Салливан).
Многоуровневая теория личности.
Сравнительный анализ теорий личности.

«ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ»
(Программа по специальности «Психология» вузов)

Учебно-научное издание

Подписано к печати 05.04.99. Формат 60х84 1/16
Усл. печ. л. 1,5. Тираж 150. Цена договорная.

Əgər səhv aşkar etmisinizsə bu məlumatın yerləşdirən Fuad Bayramov ilə əlaqə yaradın
Xəbəri yerləşdirən: Fuad Bayramov Baxıxılıb: 13067 Əlavə edilib: 8 июля 2010  

Информация
Посетители, находящиеся в группе Qonaq, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Sorğu
Saytın işləməsini qiymətləndirin.

Çox gözəldir.
Pis deyildir.
Yaxşıdır...Amma...
Bir neçə dəyişikliklər olmalıdır.
Belədə...


Təqvim
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Dost saytlar
{friend}

Arxiv
Июнь 2017 (1)
Май 2017 (1)
Декабрь 2016 (3)
Сентябрь 2015 (3)
Январь 2015 (10)
Сентябрь 2014 (2)
 
 
Vuqar
 Copyright ©2009-2013 www.psixologiya.net design by OldNick©