Ana səhifə Qaydalar Haqqımızda Qeydiyyat Statistika
 
Menyu


Populyar xəbərlər

Sayğac


Bax: MSİY VƏ MTİVSİY PSİLGİYSI (mühazirə mətni)
  • 80
MSİY VƏ MTİVSİY PSİLGİYSI

1. Emosiyalar haqqında anlayış
2. Emosiyaların funksiyaları
3. Emosiyaların təsnifi problemi
4. Hisslər
5. Mtivsiy
"Emosiya nədir?" sualı elmdə müxtəlif şəkildə cavablandırılmışdır. V.Cyms emosiyanı hiss etməyə "cəhd" kimi müəyyənləşdirir, P.K.Anoxinə görə isə "emosiyalar orqanizmin fizioloji vəziyyəti olaraq parlaq subyektiv ifadəyə malikdirlər və insanın bütün hiss və yaşantılarını əhatə edirlər. S.L.Rubinşteyn emosiyaları subyektin vəziyyətinin və obyektə münasibətinin təzahürü kimi dəyərləndirir. N.S.Nemovun tərifi belədir: "emosiyalar orqanizmin ümumi vəziyyətinin və aktual tələbatlarının ödənilməsi prosesinin təsiri nəticəsində insanda yaranan elementar yaşantılardır".
Psixoloqların fərqli şərhlərini ümumiləşdirən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, əksər hallarda emosiyalar insanın indiki anda nəyəsə və ya kiməsə (situasiyaya, başqa insanlara, özünə və s.) münasibəti ilə əlaqədar keçirdiyi yaşantılar kimi anlaşılır.
Z.M.Abolin emosinal yaşantıarın formal-dinamik parmetrləri üzərində xüsusilə dayanır: a) zaman parametrləri- müddət, fasiləsizlik, sürət, diskretlik, periodiklik ve s.;
b) intensivlik və dərinlik emosional yaşantıların qüvvəsi kimi.
Emosiyalara aid tədqiqatlarda ekspressiv komponentin öyrənilməsinə xüsusi əhəmiyyət verilir. Emosiyaların başlıca ifadə vasitələri nitq, mimika, pntmimika, jestləri, vokalizasiyadır.
Şlosberqin təqdim etdiyi mimik ifadələr şkalası 6 əsas katqoriyadan ibarətdir:
1. məhəbbət, sevinc, xoşbəxtlik;
2.təəccüb;
3. iztirab, qorxu;
4. qətiyyət. qəzəb;
5. ikrah;
6. nifrət;
Emosiyaların funksiyaları məsələsi də bir çox müəlliflər tərəfindən əsas tədqiqat obyekti kimi ayrılmışdır. V.K.Vilyunas emosiyaların bioloji məqsədəuyğunluğundan danışarkən aşağıdakı funksiyaları sadalayır:
1. Qiymətləndirmə
2. Təhriketmə (motivləşdirmə)
3. Tənzimetmə (təşkiletmə) və dezorqanizasiya (pozma)
4. Möhkəmləndirmə (tormozlama)
5. Sezmə (qabaqlama, evristik) funksiyalar.
Rus psixoloqu S.L.Rubinşteyn emosiyaların inkişaf mərhələlərini sadalayır:
1. Elementar hisstmə (orqanik xarakterli məmnunluq, qeyri-məmnunluq);
2. Müxtəlif şəkildə olan predmet hisslər (nədənsə qorxmaq, nəyəsə təəccüb etmək və s.); Bu hisslər intellektual, estetik, əxlaqi hisslərə bölünür.
3. Ümumi dünyagörüşü hissləri (yumor, istehza hissi, yüksək olanın və ya faciəli olanın hiss edilməsi);
Bununla bərabər müəllif göstərilən emosional yaşantılara yaxın olan, yaxud onlardan fərqlənən affektləri, ehtirasları, əhvalları ayırır.
B.I.Dodunovun təqdim etdiyi təsnifat "dəyərli" emosiyalara aiddir. Təsnifatın əsası kimi tələbatlar və məqsədlər, yəni, bu və ya digər emosiyaların aid olduğu motivlər götürülmüşdür. Emosional sahənin diskret modelinin tərəfdarları emosiyaları ilkin (təməl) və ikinci emosiyalara bölürlər. P.Ekman 6 ilkin emosiyanın adını çəkir: qəzəb, qorxu, ikrah, təəccüb, kədər, sevinc. R.Plutçikin təsnifatında dörd cüt emosiyanın hər cütü müəyyən hərəkətlə əlaqədardır:
> Qəzəb (hücum, dağıdıcılıq) - qorxu (müdafiə);
> Bəyənmə (təqdir qəbuletmə) - ikrah (rəddetmə);
> Sevinc (canlandırma, əksetmə) - məyusluq (hüzn, məhrumolma);
> Gözləmə (tədqiq etmə) - təəccüb (istiqamətlənmə)
K.Izardın müəyyən etdiyi təməl emosiyaların sayı 10 - dur: qəzəb, ikrah, nifrət, dərd-iztirab, qorxu, günah, maraq, sevinc, utanma, təəccüb.
Nəhayət "Akademik" adlandırılan təsnifatda emosiyalar intensivlik dərəcəsinə və davamlılığa görə əhvallara, emosiyalara, hisslərə, affektlərə və ehtiraslara bölünürlər.
Bütün emosional fenomenlər içində ən qeyri-müəyyən və müəmmalı emosiya əhvaldır. S.L.Rubinşteynə görə əhval hər hansı xüsusi hadisə ilə bağlı olmayan, qeyri-məxsusi dağınıq halətdir. N.D.Levitov əhvalı müəyyən zaman ərzində insanın yaşantı və fəaliyyətinə rəng verən ümumi emosional halət kimı anlayır. Z.M.Vekker isə əhvalı insanın fiziki halı ilə paralel hiss etdiyi ruhi halı adlandırır.
Əksər psixologiya dərsliklərində əhval zəif intensivliyi, uzunmüddətliliyi, səbəbsizliyi və ya səbəbinin aydın olmaması, insanın fəallığına təsirliliyi ilə səciyyələndirilir.
Məmnunluq insanın arzu, meyl və tələbatlarının ödənilməsi zamanı keçirdiyi razılıq hissi kimi müəyyən olunur. Ali məmnunluq vəcd, sövq, məftunluqdur.
V.Kvin sevinci yaxşı əhvalda və razılığın duyulmasında təzahür edən aktiv müsbət emosiya kimi təqdim edir. V.S.Derybin və K.Izard sevinc və şadlıq arasındakı fərqin müəyyənləşdirilməsindəki çətinlikdən dnışsalar da, nların başqa-başqa hadisələr olduğu fikrindədirlər. Izard sevincin özündən və dünyadan razı qalma yaşantısı ilə müşayiət olunduğunu söyləyir və bunu sevincin fərqləndirici xüsusiyyəti kimi anlayır. Psixoloji səviyyədə sevinc emosiyası fərdin frustrasiyaya olan tlerantlığını, özünə inam hissini artırır.
htirs uzunmüddətli, qüvvətli və dərin hissdir. Dekard qeyd edir: "...bir əşyanın dəyərini müəyyən etməzdən əvvəl təəcüblənirik, deməli; təəccüb ehtirasların ən birincisidir." K.Izard təəccübün qısa müddətliliyindən danışır; bu halət gözlənilmədən baş verir və tezliklə ötüb keçir. Başqa emosiyalardan fərqli olaraq təəccüb davranışı uzun müddətə motivləşdirə bilmir.
Təəccüb qəfil dəyişiklik zamanı əsəb sisteminin indiki an üçün uyğun olmayan və adapdasiyaya mane ola biləcək aktivliyini saxlayır. Tomkinsin ifadəsi ilə desək: "təəccüb kanalları təmizləyən emosiyadır'.
I.A.Vasilyev təəccübü problemin formalaşması ilə əlaqələndirir və bu emosiyanın inkişafinın 3 mərhələsini ayırır: çaşma (çaşıb qalma), "normal təəccüb", heyrət.
Intellektual emosiyalardan biri olan marağın insanın təkamülündəki rolu böyükdür. Insan başqa insanlarla, onlan digər canlılardan, əşya və situsiyalardan daha maraqlı gördüyü səbəbindən münasibət qurur və bu münasibəti qoruyub saxlayır.
Maraq hər bir şeyə istiqamətlənə bilər, lakin insanlığa daha çox fayda vrən intellektual, estetik və başqa yaradıcı fəaliyyət növləridir.
.P İlin gözləmə və proqnoz emosiyalarına həyəcanı, təşvişi, qorxunu, ümidsizliyi aid edirlər.
Emosiyaların psiologiyasında həyəcan ayrıca bir kateqoriya kimi nəzərdən keçirilmir. O, insanın əhəmiyyətli fəaliyyətdən və ya görüşdən öncə təzahür etdirdiyi narahatlıq, situativ hadisə, qorxu halətlərini əks etdirən məişət anlayışı kimi qəbul olunur. E.P.Ilin həyəcanı aşırı səviyyəli emosional oyanma kimi müəyyənləşdirir.
"Həyəcan" anlayışını psixologiyaya Z.Freyd gətirmişdir və bir sıra müasir tədqiqatçılar həyəcnı qorxunun bir növü kimi nəzərdən keçirməkdədirlər. Həyəcan gələcəyə aid fantaziyanın, təxəyyülün nəticəsi kimi ortaya çıxır. O, qeyri-müəyyən şəraitdə insan üçün çox vacib, əhəmiyyəli olanın gözlənilməsi və ya fərd tərəfindən uğursuzluğun, təhlükənin proqnozlaşdırılması ilə əlaqədar olan kəskin daxili məzmunsuz narahtlıq haləti kimi anlaşılır.
Qorxunun konkret mənbəyi vardır, o, şərtiz təhlükəli qiymətləndirilən müəyyən obyektlə əlaqədardır. Həyəcanın yaranması üçün isçə dəqiq və konkret bəhanəyə ehtiyac olmur. Insanın qorxu reaksiyası göstərməyə bioloji meylli olduğu stimullar və situasiyalar kompleksi movcuddur. Bir çox müəlliflər blə təbii siqnallara ağrını, tənhalığı, stimulyasiyanın gözlənilməz deyişikliyini aid edirlər.
K.Izardın qeyd etdiyi kimi, qorxu yaşantısı inamsızlıq, acizlik, köməksizlik, situasiyanı idarə etmə imkanmının olmaması ilə müşayiət olunur.
K.K.Platonov qorxunun iki əsas formasını ayırır: astenik və stenik qorxu. Astenik qorxu passiv müdafiə (donub qalma, stupor, əsmə) və aktiv müdafiə reaksiyalarında (qaçma) təzahür edir. Stenik forma isə təhlükə anında fəal şüurlu fəaliyyətlə əlaqədar olan "döyüşə hazır" vəziyyətlə xarakterizə olunur.
ffkt (lt. ffktus- həyəcnlnm dməkdir) cşğun surətdə əmələ gəlib, kəskin ifdəyə mlik ln qüvvətli cərəyn dən qıs müddətli hissdir.
Frustrsiy insnın rl və y əyli mnələrlə rstlşdığı zmnı düşdüyü psii vəziyyətdir.
E.P.İlin frustrasion emosiyalar kateqoriyasını ayırır və onlara incikliyi, məyusluğu, qəzəbi, təcavüzü, kədəri, sıxıntını, dərdi və depresıyanı aid edir. Bu emosiyalar insanın fəaliyyətinə müxtəlif şəkildə təsir edirlər. Bəziləri insani məqsədə çatmağa təhrik edir, motivin qüvvəsini artırırlar, başqaları isə əksinə onu demobilizə edir, konflikt situasiyadan uzaqlaşmağa və fəaliyyətdən bütünlüklə imtinaya sövq edirlər.
Kədər, sıxıntı, depressiya isə ikinci qrupa daxil olan emosiyalardır. Kədərin funksiyasını müəyyən edərkən K. Izard qeyd edir ki, kədər insan həyatının ümumi tempini ləngidir və bununla ona "dönüb geriyə boylanmaq" dünyaya başqa gözlə baxmaq və dəyərləndirmək imkanı yaradır. Forster depressiyanin adaptiv davranış vərdişlərinin itirilməsi onların qaçma reaksiyaları ilə (şikayətlər, xahişlər, ağlamaq, əsəbilik) əvəz olunması ilə xarakterizə olunduğunu söyləyir.
Pərtlik, utanma, günahkarlıq və ikrahı E.P.İlin kommunikativ emosiyalar kimi təqdim edir. Tədqiqatçının fikrincə bu emosiyalar insanın yaxın ətrafla qarşılıqlı münasibətinin xüsusiyyətlərini əks etdirirlər. Məsələn, utanma qabiliyyəti fərdin onu əhatə edən insanların fikir və hisslərini nəzərə alma meylini ifadə edir. Günahkarlıq emosiyası isə səhv davranışa görə cəza almaqla bərabər, insanı, situasiyanı düzəltmək, hadisələrin normal gedişini bərpa etmək istiqamətində stimullaşdırır. K.İzardın qeyd etdiyi kimi günah və utanc olmadığı təqdirdə insanlar əxlaqi və etik normalara əməl etməzdilər və günahkarlıq hissini tanımayan cəmiyyət dünya üzündə ən qanunsuz və təhlükəli cəmiyyət olardı.
Emosional halətlər içərisində stress tədqiqatçıların diqqətini xüsusi olaraq çəkən hadisədir. Çox vaxt stress əsəb sisteminin emosional yüklənməsi zamanı insanda yaranan həddən artıq qüvvətli və uzunmüddətli psixoloji gərginlik haləti kimi müəyyən olunur. Stress fərdin fəaliyyətini dağıdır, onun davranışının normal gedişini pozur. Stresslər tez-tez və uzunmüddətli olduqları halda yalnız psixoloji vəziyyətə deyil, həm də insanın fiziki sağlamlığına mənfi təsir göstərirlər. Bu səbəbdən orqanizmdə baş verə biləcək ciddi somatik pozuntulara yol verilməməsi üçün uzunmüddətli stress halında olan insan gecikmədən psixoloji yardım almalıdır.
"Hiss" və "mosiya" anlayışlarının ən dəqiq fərqi A.N.Lontyv tərəfindən müəyyən olunmuşdur. Tədqiqatçı qyd dirdi ki, mosiyalr situativ xaraktr daşıyırlar, yəni ral və ya mümkün situasiyaya və özünün bu situasiyadakı davranışına qiymətləndirmə münasibətini ifadə ədirlər. Hisslər isə prdmt xaraktrli davamlı mosional münasibətdir.
.P.İlinin fikrincə mosiya və hisslər arasında birbaşa uyğunluq yoxdur: yni mosiya müxtəlif hissləri ifadə də bilər fə ya fərqli emosiyaların bir hissdə təzahürü mümkündür. mosiyaların xarici ifadəsinin qarşısını alan şəxs başqalarından öz hisslərini gizlədir. Hisslər də mosiyalar kimi fərqli tərəflərdən səciyyələndirilir: münasibətin işarəsi, intnsivliliyi, davamlılığı, gnişliyi, subyktivliyi və s.
mosiyalar insanın bioloji mahiyyətinin əksi olduğu halda, hisslər şəxsiyyətin sosial tərəfinə aiddirlər və yüksək səviyyədə ümumiləşmiş ola bilirlər.
Hisslərin ənənəvi bölgüsü onların sadə və ali növlərinin ayrılmasından ibarətdir. Ali hisslərdə öz növbəsində yönəldiyi sosial həyat sferasına görə əxlaqi, intellektual və estetik hisslərə bölünür.
Bəzi hisslərin qısa səciyyəsi:
Simpatiya - kiməsə və ya nəyəsə davamlı müsbət münasibət olub, mehribanlıq, xeyirxahlıq, heyranlıq, ünsiyyətə cəhd şəklində təzahür edir. F.Laroşfukonun qeyd edir ki, bəzi insanlar malik olduqları məziyyətlərə rəğmən itələyici, digərləri isə bütün naqislikləri ilə birlikdə cəlbedicidirlər.
Aşiqlik - vurğunluq və məftunluq kiməsə ehtiraslı meyldə təzahür edən davamlı emosional münasibətdir. E. Frommun qeyd etdiyi kimi aşiqliyi adətən məhəbbətin zirvəsi hesab edirlər, əslində isə aşiqlik məhəbbətin yalnız başlanğıcı, onu əldə etmək üçün imkandır. Aşiqliyi bir qayda olaraq, insanın xaricən cazibədarlığı və ya xarici görünüşünün ayrı-ayrı əlamətləri yaradır.
Aşiqlik dövründə obyekt məftunedici gözəl və əlçatmaz görünür. Aşiq olan insanın təxəyyülü nəinki başqalarını, hətta özünü belə görməyəcək, hiss etməyəcək dərəcədə aşiqlik obyekti ilə əhatə olunur. Bu aydın dominant, nisbi sabit halətdir.
Şairlərin, yazıçıların başlıca mövzusu olan məhəbbət hissinə filosof, psixoloq, fizioloqlar da öz işlərində az yer verməmişlər. Hələ qədim Yunanıstanda məhəbbətin tipologiyası yaradılmışdır.
> eros - kortəbii,ehtiraslı, sövqlü aşiqlik;
> filiya - dostcastına məhəbbət, birinin başqasına xoş yanaşması;
> storqe - bağlılıq, xüsusilə ailə bağlılığı;
> aqape - fədakar məhəbbət, öz yaxınına, əziz adama olan məhəbbət
Qədim fəlsəfi təlimlərdə məhəbbət cazibə qüvvəsinə bənzər kosmik bir qüvve kimi nəzərdə tutulur, dünyanın qurucu, birləşdirici, qovuşdurucu, hərəkətverici enerjisi kimi təqdim olunurdu. Platonun məhəbbət barədə şərhi bir qədər fərqlidir. Onun baxımından məhəbbət bir tərəfdən gözəl cismə (bədənə) qarşı hissi aşiqlik və estetik heyranlıq, digər tərəfdən isə mütləq səadət və mütləq gözəllikdir. Bu insanın mənəvi yüksəlişinin ali pilləsidir. Spinozaya görə məhəbbət sadəcə olaraq başqa insana müsbət, xeyirxah münasibətdir və bu hissin qüvvətli olması mütləq deyil.
Filosofların frkrincə məhəbbət məhəbbət obyektini əldə etmək və saxlamaq, onu razı salmaq və narahatlıq gətirəcək şeylərdən qorumaq arzusunu yaradır.
Məhəbbətin növlərindən danışarkən romantik məhəbbət, valideyn-övlad məhəbbəti, qardaş məhəbbəti, dost bağlılığı, dəyər və ideallara məhəbbət və nəhayət, Allaha məhəbbəti qeyd edirlər.
Mtivsiy nədir? Mtivsiy nlyışı d mtiv nlyışı kimi fərqli şərhlərə məruz qlır. Mtivsiy: 1) dvrnışı slyn və istiqmətləndirən, yəni, nu müəyyən dən fktrlrın cəmidir; 2) mtivlərin cəmidir; 3) rqnizmin ktivliyini çğırn və nun istiqmətini müəyyən dən təhrikdir; 4) knkrt fəliyyətin psii tənzim prssidir.
V.Q.Lntyv mtivsiynın iki tipini yırırdı: ilkin mtivsiy-tələbt, myl, instinkt frmsınd, ikinci mtivsiy isə mtiv frmsınd təzhür dir.
Əksər hllrd psilqlr mtivsiy dyəndə, dvrnışın dtrminsiysını nəzərdə tuturlr və bu səbəbdən rici və dili mtivsiydn dnışırlr.
.P.İlin mtivsiynı mtivin frmlşmsının dinmik prssi kimi nəzərdən kçirməyi yrnmış qyri-müəyyənlikdən çıış ylu kimi görür. Insn mtivsiysı üç ətt üzrə tədqiq lunur.
1. mtivsiynın şəsiyyət nəzəriyyəsi (əlmətlər nəzəriyyəsi) müstəvisində öyrənilməsi;
2. mtivsiynın tədqiqində situsiy millərinə istind tmə;
3. mtivsiynın şəsiyyət - situsiy qrşılıqlı təsiri kimi öyrənilməsi.
Əgər səhv aşkar etmisinizsə bu məlumatın yerləşdirən Fuad Bayramov ilə əlaqə yaradın
Xəbəri yerləşdirən: Fuad Bayramov Baxıxılıb: 4215 Əlavə edilib: 27 2009  

#1 Müəllif: krishnaid (21 2011 01:33)


Qrup: Istifadəçi


--------------------
ICQ:

, Qonaq, .

Sorğu
Saytın işləməsini qiymətləndirin.

Çox gözəldir.
Pis deyildir.
Yaxşıdır...Amma...
Bir neçə dəyişikliklər olmalıdır.
Belədə...


Təqvim
«     2018    »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

Dost saytlar
{friend}

Arxiv
 
 
Vuqar
 Copyright 2009-2013 www.psixologiya.net design by OldNick