Ana səhifə Qaydalar Haqqımızda Qeydiyyat Statistika
 
Menyu


Populyar xəbərlər

Sayğac


Bax: FƏLSƏFƏ POROQRAMI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL SUALLARI 6116.01- Tibbi psixologiya
  • 0
FƏLSƏFƏ POROQRAMI ÜZRƏ
DOKTORANTURAYA
QƏBUL SUALLARI

6116.01- Tibbi psixologiya

1. Tibbi psixologiyanın predmeti və vəzifələri
2. Психолоэийанын тиббля ялагяляринин типи вя характери
3. Психолоэийада вя тиббдя «норма» , «patologiya» анлайышlarы. Хястянин психолоэийасы
4. Нормада вя патолоэийада психиканын инкишафы
5. Психиканын инкишафы вя позулмасы проблеми. Инкишафда «биринъи» вя «икинъи» дяряъяли гцсурлар
6. Patopsixologiya və onun vəzifələri
7. Psixi pozuntuların etiologiyası, strukturu və dinamikasının təsvirinə kliniki yanaşma
8. Patopsixoloji simptomkomplekslər
9. Diaqnostik söhbətin məzmunu
10. Tibbi psixologiyanın inkişaf tarixi
11. Tibbi psixologiyanın metodları
12. Stress anlayışı. Posttravmatik stress
13. Şəxsiyyətin depressiv pozuntuları
14. Xəstəliyə münasibətin tipləri
15. Müayinənin nəticələrinə əsasən yekun rəyin strukturu
16. Patopsixoloji diaqnostikanın mərhələləri: psixi pozuntunun təsviri, izahatı, proqnozu
17. Neyropsixologiya, metodları və vəzifələri
18. А.Р.Лурийанын али психи функсийаларын системли тяшкили тялими
19. Бейинин цч ясас блоку
20. Доминант вя субдоминант йарымкцряляр
21. Али психи функсийаларын позулмасында йаш амилинин ролу
22. Хястялийин эенезиндя, онунла мцбаризядя, онун профилактикасы вя мцалиъяси заманы шяхсиййят амилинин ролу
23. Mərkəzi sinir sisteminin üzvi zədələri zamanı affektiv pozuntular
24. Йарымкцрялярарасы асимметрийа вя йарымкцрялярарасы гаршылыглы тясир проблеми
25. Бейинин алын пайынын зядяси заманы али психи функсийаларын позулмасы.
26. Бейинин янся – тяпя пайынын зядяси заманы али психи функсийаларын позулмасы
27. Бейинин эиъэащ пайынын зядяси заманы али психи функсийаларын позулмасы
28. Щярякятлярин позулмасы. Апраксийанын нювляри (динамик, кинестетик, оптик – мякан, мягсядли щярякятляр апраксийасы)
29. Бейинин локал зядяляри заманы емосионал, шяхсиййят позунтуларынын нейропсихоложи тядгиги имканлары
30. Позулмуш функсийаларын бярпасынын нейропсихоложи ясаслары.
31. Гавраманын позулмасы. Агнозийалар
32. Гавраманын позулмасынын тядгигi методлары
33. Diqqət pozuntuları və onun тядгиги методлары
34. Sensopatiyalar və onların genezisi
35. Zeyqarnik effekti
36. Qavrayış illuziyaları. Psevdoilluziyalar
37. Xəstəliklər zamanı patoloji illuziyalar
38. Hallusinasiyalar
39. Мнестик фяалиййятдя бейинин мцхтялиф структурларынын ролу
40. Мнестик просеслярин позулмасы. Amneziyalar
41. Hafizə pozuntularının növləri
42. Hafizə pozuntularının tədqiqi üsulları
43. Нитгин позулмасы. Афазийалар
44. Üzvi xəstəliklər zamanı idrak fəaliyyətinin pozulması və şəxsiyyətin patoloji dəyişməsi
45. Pсихи хястяликляр заманы тяфяккцрцн позулмасы
46. Тяфяккцрцн позулмасынын тядгигi методлары вя онларын дифференсиал – диагностик ящямиййяти
47. Autizm
48. Шизофренийа хястялийи заманы тяфяккцрцн позулмасы
49. Təxəyyülün kəsirli pozuntuları
50. Ruhi xəstələrdə fantaziyanın tədqiqi
51. Şizofreniya,epilepsiya,maniakal-depressiv psixoz zamanı şəxsiyyət pozuntuları
52. Şizofreniya və onun tibbi-psixoloji simptomları
53. Epileptik qüsurun psixoloji səciyyəsi
54. Epileptik rezanyorluq. Pedantiklik. Eqosentrizim
55. Oliqofreniya, etiologiyası və təzahür formaları
56. Meyl pozuntuları. Patoloji tələbatların və motivlərin formalaşması
57. Емосийа вя ирадянин патопсихоложи яйилмяси
58. Психоложи амилляр соматик хястяликлийин сябяби кими
59. Psixosomatik xəstəliklərdə şəxsiyyət pozuntuları
60. Klinik-psixoloji tipologiya, aksentuasiya patoloji şəxsiyyət tipləri
61. Xəstəliyin daxili mənzərəsi
62. Цряк ган-дамар системи хястяликляри заманы хястянин психоложи хцсусиййятляри
63. Hipertoniya xəstəliyi zamanı davranışın psixoloji səciyyəsi
64. Şəkərli diabet xəstəsinin psixologiyası
65. Тяняффцс органларынын хястяликляри заманы хястялярин тибби – психоложи хцсусиййятляри
66. Мядя-баьырсаг хястяликляри заманы хястянин тибби – психоложи хцсусиййятляри
67. Ъярращиййянин тибби-психоложи проблемляри
68. Хястянин ямялиййата психоложи щазырлыьы və ямлиййатдан сонракы дюврdə психоложи yardımın xüsusiyyətləри
69. Эюрмянин, ешитмянин, ятрафларын, цзцн анаданэялмя вя газанылмыш гцсурлары олан хястялярин психоложи хцсусиййятляри
70. Онколоэийанын психоложи проблемляри
71. Бяд хассяли шишляри олан хястялярин психоложи хцсусиййятляри
72. Йатроэенийа. Анозогнозийа
73. Ушаг йашларында психи позулма симптомларынын хцсусиййятляри. «Yaş simptomları»
74. Ушаг və yенийетмялярдя психоэен, ендоэен вя соматик позулмаларын ясас симптомлары
75. Йенийетмялик дюврцндя психи инкишафын позулмасынын ясас нювляри. Физики инкишафда акселерасийа вя ретардасийа иля баьлы психи позунтулар.
76. Инволйусийа дюврцнцн тибби – психоложи хцсусиййятляри
77. Ащыл йаш дюврцнцн вя гоъалыьын психолоэийасы
78. Səbəbsiz depressiya qocalmanın psixoloji xüsusiyyəti kimi
79. Psixi pozuntunun inkişafında sosial-psixoloji amillərin rolu
80. Fobiyaların yaranma səbəbləri və psixoloji yardımın xüsusiyyətləri
81. Xroniki xəstələrdə depressiya amili
82. Suisidal davranışın psixoloji mexanizmləri
83. Sensor deprivasiya
84. Suisidal davranışın psixoloji tipləri
85. “Mən-obraz”-da baş verən pozuntular və onun aradan qaldırılması yolları
86. Şəxsiyyətin xəstəliyə münasibətinin tipləri
87. Психотерапийанын психоложи ясаслары
88. Həkimin psixoterapevtik taktikası
89. Həkim və pasiyentin qarşılıqlı təsiri modeli
90. Özünütənzimin və özünüdərkin pozulması
91. Тялгин, инандырма, щипноз психотерапевтик методлар кими
92. Расионал, koqnetiv-davranış вя с. психотерапевтик методларын психоложи тясир механизмляри
93. Terapevtik münasibətlərdə psixoanalitik konsepsiya
94. Фярди вя груп психотерапийасынын психоложи ясаслары
95. Ailə psixoterapiyası
96. Психоложи коррексийа вя психотерапийанын цмуми сяъиййяси
97. Реабилитасийанын психоложи ясаслары və mərhələləri
98. Тибби психолоэийа вя деонтолоэийа.
99. Деонтолоэийа щагда цмуми анлайыш. Мцалиъя просесиндя тибб ишчисинин тактикасы
100. Терапевтик коллектив. Мцалиъя мцяссисясиндя психолоjи шяраит. Тибб ишчисинин етикасы. Тибб ишчисинин мяняви симасы


Əgər səhv aşkar etmisinizsə bu məlumatın yerləşdirən Fuad Bayramov ilə əlaqə yaradın
Xəbəri yerləşdirən: Fuad Bayramov Baxıxılıb: 1208 Əlavə edilib: 9 декабря 2016  

Информация
Посетители, находящиеся в группе Qonaq, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Sorğu
Saytın işləməsini qiymətləndirin.

Çox gözəldir.
Pis deyildir.
Yaxşıdır...Amma...
Bir neçə dəyişikliklər olmalıdır.
Belədə...


Təqvim
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dost saytlar
{friend}

Arxiv
Март 2019 (7)
Июнь 2017 (1)
Май 2017 (1)
Декабрь 2016 (3)
Сентябрь 2015 (3)
Январь 2015 (10)
 
 
Vuqar
 Copyright ©2009-2013 www.psixologiya.net design by OldNick©