Ana səhifə Qaydalar Haqqımızda Qeydiyyat Statistika
 
Menyu


Populyar xəbərlər

Sayğac


Bax: MÖVCUD OLMAYAN HYVANLAR TSTİ.
  • 100
MÖVCUD OLMAYAN HYVANLAR TSTİ.

Təlimat: Mövcud olmayan hyvanların rəsmini çəkib onları mövcud olmayanlarla adlandırın.
Subyktin ara və ön hissəsindəki məkan kçmiş dövr ilə fəaliyyətsizlik ilə əlaqələndirilmişdir (təsəvvür və planlaşdırma arasındakı fəal rabitənin mövcud olmaması).
Məkanın ön və yuarı tərəfdən olan sağ tərəfi gələcək dövr və rallıq ilə əlaqələnmişdir.
Vərəqdə sol tərəf ilə aşağı hissə mənfi çalara malik olan mosiyalar ilə əlaqələndirilmişdirlər (dprssiya, inamsızlıq, passivlik).
Sağ və aşağı tərəf isə müsbət çalarlı mosiyalarla, nrji, fəallıq və hərəkətlərin konkrtliyi ilə əlaqələndirilmişdir.

GÖSTƏRİCİLƏR VƏ İINTRPRTASİYA.

1. Rəsmin vərəq üzərində yrləşdirilmə qaydası.
Normaya görə rəsm standart vərəqin mərkəzi ətti boyunca yrləşdirilmişdir. Kağız vərəqinin ən yaşı ağ, krm rəngində olması, qələmin isə orta yumşaqlığa malik olması labüddür. Sadə qələm və yaud da ki, flomastrlə rəsmin çəkilməsi qəti qadağandır.
Rəsmin vərəqin üzərində yrləşdirilməsi yuarı uc hissəyə daha yaındır, yüksək özünüqiymətləndirmə və sosiumda öz şəsi mövqyindən narazı olmaq və ətrafdakı insanlar tərəfindən qəbul olunmanın kifayət tməməsi, irəliləməyə qarşı iddialar, tndnsiyanın özünütəsdiqləməyə olan myli kimi şərh olunmuşdur.
2. Fiqurun mərkəzi mahiyyət üzrə olan hissəsi.
Baş və yaud da ki, onu əvəz dən dtallar; sağ tərəfə çvrilmiş baş rallığa qarşı sabit myldir. Planlaşdırılan və düşünülən-dmək olar ki, hər bir şy həyata kçirilməyə başlanır və yaud da ki, həyata kçirilməyə başlanır,insan öz myllərinin ralizəsini fəal şəkildə həyata kçirməyə can atır. Sol tərəfə çvrilmiş baş-rflksiya ilə düşünməyə myllilik; planların yalnız əhəmiyyətsiz hissəsi ralizə olunur və yaud da ki, ralizə olunmağa başlanır. Əksər hallarda qətiyyətsizlik, qoru və fəal hərəkətlərdən htiyat tmək üsusiyyəti özünü daha qabarıq şəkildə biruzə vrir. Üzü rəsm çəkən insana tərəf çvrilmiş baş qosntrizm kimi şərh olunur.
Baş hissədə qulaq, ağız və göz kimi duyğu orqanlarına uyğun gələn dtallar yrləşdirilmişdir. Burada gözlər daha qabarıq şəkildə təsvir olunmuşdur. Bu insana as olan qorunun (məsələn, irosima ilə Naqasakidə baş vrən faciədən sonra Yaponiyada çəkilən şəkilləri atırlayın) ifadəsidir. Bu göstərici qüzhli qişanın daha qabarıq şəkildə təsvir olunması zamanı daha açıq aydın şəkildə təzahür dir. Bu zaman kirpiklərin çoluq təşkil tməsinə və yaud da ki, mövcud olmamasına üsusi diqqət ayırmaq məsləhətdir. Kirpiklər-istriodlidmonstrativ davranış tərzinin qadınlarda, araktrin incə üsusiyyətlərinin isə kişilərdə təzahür tməsidir. Kirpiklər ətrafdakı insanların arici gözəlliyinə və gyim tərzinə qarşı böyük marağın olması və ona daha böyük əhəmiyyətin vrilməsi ilə izah olunur.
Qulaq dtalının bilavasitəli əhəmiyyəti məlumata qarşı maraq, ətrafdakıların mühüm əhəmiyyətə malik olmasıdır. Yarımçıq vəziyyətdə olan və dodaqların üsusi olaraq sçilməməsi ilə müşayiət olunan ağız böyük nitq fəallığından əbər vrir. Bu zaman dodaqlar üsusi olaraq vurğulanarlarsa, onda bu həssaslıqdan əbər vrir. Bəzi hallarda isə hər iki amilin vəhdət təşkil tməsini ifadə dir. Dodaq və dilin qabarıq şəkildə təsvir olunmaması ilə müşayiət olunan açıq ağız qoru və timadsızlıq hissinin asanlıqla mydana çımasını ifadə dir. Dişlərin göründüyü ağız vrbal aqrssiya, əksər hallarda isə qoruyucu aqrssiyadır ( didişir, özünü müdafiə tməyə çalışır, mühakimələrə cavab olaraq kobudluq dir). Uşaqlar və yniytmələr üçün dairəvi formalı ağızın qaraldılması qoru və həyəcanlılıq kimi kyfiyyətlərdən əbər vrir.
Başın ölçüsünün fiqur ilə nisbiliyi tədqiq olunanın rasional başlanğıcı və ləcə də özündə və ətrafdakı insanlarda qydə alınan rudisiyanı yüksək qiymətləndirdiyini ifadə dir. Başda əksər hallarda əlavə dtallar da yrləşdirilmişdir; buynuzlar aqrssiya, müdafiə ( aqrssiyanın digər əlamətləri ilə dırnaqlar, qıl və iynələr ilə uzlaşmada müəyyən olunan). Bu aqrssiyanın araktri qarmaqarışıq və yaud da ki, qoruyucu cavab araktrinə malik olur. Lələklərözünü bənzətməyə və yaud da ki, özünə bəraət qazandırmağa myllilikdir. Uzun saç və yun-öz cinsi mənsbiyyətinin qabarıq şəkildə biruzə vrilməsi, bəzi hallarda isəöz sksual roluna istiqamətlənmə.
3. Fiqurun dayaq hissəsi ayaqlar, pəncələr, postamnt. Fiqurun bu hissəsinin özülü bütün fiqurun ölçüsünə olan münasibət üzrə nəzərdən kçirilmişdir. Özüllük qərarın qəbul dilməsi zamanı rasionallıqdır. Mühüm əhəmiyyət kəsb dən məlumatlara və vəziyyətlərə əsaslanma və ya əksinə, ayaqların mövcud olmaması və yaud da ki, mövcud olmaması zamanı mühakimələrin səthi olması, yüngüllük və əsassızlıq. Ayaqların gövdə ilə birləşməsi araktrinə diqqət ytirmək; dəqiq, htiyatsız və böyük səylə birləşdirilmiş və yaud da ki, ümumiyyətlə birləşdirilməmişdir. Bu öz mühakimələrinə, fərziyyələrinə və qərarlarına nəzarət tməyə bərabərdir. Birtiplilik və bir istiqamətlilik və ləcə də ayaqların forması ilə dayaq hissəsinin istənilən lmntlərinin təkrarlılığı mühakimə və manizmlərin konformluluğu, onların stasionarlığı və bayağılığı. Bu dtalların vəziyyətində mövcud olan mütəliflilk manizmlər ilə mülahizələrin özünəaslığı, bəzən hətta yaradıcı başlanğıc və yaud da ki, patologiyaya yaın olan fərqli düşünmə.
4. Fiqurun səviyyəsindən yuarı səviyyədə olan hissə (funksional ola bilərlər); qanadlar, ayaqların əlavə caynaqları, zirhin dtalları, lələklər, bantlar, qıvrımlara oşar buruqlar. Birincilər nrji, insan fəaliyyətinin mütəlif sahələrinin əhatə olunması, özünə qarşı inam, ətrafdakı insanların qarışıq şəkildə sıışdırılması şəklində təzahür dən özünü gniş şəkildə intişar tdirmək. Ya hər şyi öyrənməyə həvəs, tədbirlərin əksəriyyətində yaından iştirak tmək, özünə günəş altında yr qazanmaq, öz şəsi fəaliyyətinə qarşı myllilik. Cəsarət rəmzin göstəricisinə uyğundur. Ikincilər numayişkarənəlik, özünə qarşı diqqətə myllilik, sünilik.
5. Quyruqlar. Özünün şəsi hərəkətlərinə və ya əməllərinə, qərarlarına, qənaətlərinə və düşüncə tərzinə, özünün vrbal məhsuldarlığına ( quyruğun vərəq üzərində sağa və yaud da Ki sol tərəfə çvrimək üsusiyyətinə əsasən) qarşı münasibəti ifadə dir. Bu münasibətin müsbət və yaud da Ki mənfi çaları quyruğun hansı istiqamətə çvrilməsi ilə ifadə olunmuşdur. Yuarı istiqamətə doğru əminliklə və müsbət şəkildə hərəkət tmə özündən narazı olma, əzginlik, tdiyin əmələ görə təəsüf hissi kçirtmək, pşmançılıq və.s. üsusi olaraq bir nçə təkrarlanan tərkib hissələrindən ibarət olan, üsusilə də uzun, şaəli və yumşaq quyruqlara böyük diqqət ytirmək. Sağ tərəfdə öz hərəkəti və yaud da ki, davranışı, sol tərəfdə öz düşüncə tərzi və şəsi qətiyyətsizlik üzrə.
6. Fiqurun konturu. Çııntıların (tikan, qın, iynə və konturun cizgilərinin tünd çalarda olması şəklində) çoluq təşkil tməsi ətrafdakı insanlardan müdafiədir. Kəskin uclarla yrinə ytirilmişdirsə, aqrssiv müdafiə nəzərə çarpır. Kontur cizgisinin bulaşması baş vrəndə qoru və həyəcan hissi ilə müşayiət olunan amillər nəzərə çarpmağa başlayırlar. Əgər sipərlər qoyulmuşdurlarsa və cizgilər ikiləşdirilmişdirlərsə, onda htiyatlılıq və ya şübhəlilik mydana çıır. Yuarı kontur qadağa və məhdudiyyətləri tətbiq dən yuarıda əyləşmiş insanlara qarşı tiraz tmə. Aşağı kontur isthza, kinayə qarşı tiraz, aşağıda duranlarda, kiçik yaş həddində olan insanlarda nüfuzun mövcud olmaması və yaud da ki, ümumi şəkildə qəbul olunmaması, mühakimələrdən çəkinmək. Yan kontur- qyri diffrnsiallaşmaya məruz qalan təhlükəlilik halı və istənilən qayda qanunun mütəlif vəziyyətlərdə müdafiə olunmasına hazırlıq. yni vəziyyət kontur boyunca dyil, onun dailində yrləşən müdafiə lmntləri. Sağ kontur fəaliyyət prossində olmaq, sol kontur öz şəsi nöqtyi nəzərlərinin, fərziyyələrinin və zövqlərinin müdafiəsi.
7. Ümumi nrji təsvir olunmuş dtalların; zəruri və yaud da ki, mürəkkəbləşmiş konstruksiyaların miqdar üzrə qiymətləndirilməsidir. Çoluq təşkil dir yüksək nrji, əksinə nrjiyə qənaət tmə, utancaqlıq, orqanika, roniki somatik əstəliklər, bu həm də cizgilərin araktri zəif və hörümçək şəkilli araktri ilə də təsdiqlənir. Cizgilərin əks araktri qütbü olmur; əks cizgi bu nrji dyil, həyəcandır. Əks tərəfdən ( qıcolma, təsviri çəkən əlin yüksək dərəcəli tonusu ) görünən və kəskin şəkildə basılan cizgilərə üsusi diqqət ayrılır kəskin həyəcanlılıq. Diqqət ytirin, hansı dtal, hansı simvol blə şəkildə yrinə ytirilmişdir.
8. Cizgilərin araktrinin qiymətləndirilməsi ikiləşmə, htiyatlılıq, birləşmələrin səliqəsizliyi, biri birindən aralı olan dtal və cizgilərin çııtıları, rəsmin hissələrinin altından ətt çəkilmə, bulaşdırılma, şaquli odan kənaraçıma, cizgilərin strotipi və.s.piktoqrammaların təhlili zamanı olduğu kimi qiymətləndirilirlər. Həmçinin, cizgi və formaların fraqmntarlığı, rəsmin qyri natamamlığı və qırılma.
9. Tmatik hyvanlar təhlükə törədən və nytral hyvanlara (məsələn, şir, bgmot, canavar və ya quş, qarışqa, dələlər, pişiklər, itlər) bölünürlər. Bu, öz mən inə qarşı olan münasibət, özünün dünyada olan yri, özünün hyvanlarla idntifikasiya olunmasıdır. Bu halda rəsmi çəkilən hyvan - rəsmi çəkən insanın nümayəndəsidir.
10. Hyvanın düz qamətlə gəzməsindən tutmuş onun insan gyimini gyinməsinə (hyvanın çənəsi ilə insanın üzü və ləcə də pəncə ilə əllər arasındakı oşarlıq) qədər olan hyvanın insana bənzədilməsi prossi - infantilizmi və mosional ytişkənsizliyi (nağıllarda və digər folklor formalarda olduğu kimi, hyvanlar ilə onların araktrinin insanlara bənzədilməsi ) ifadə dir.
11. Aqrssivlik səviyyəsi iti ucların təsvirin bu və ya digər dtallardan asılı olub - olmamasına bamayaraq, rəsmdəki bu ucların miqdarı, yrləşmə mövqyi və araktri ilə ifadə olunmuşdur. Bu baımdan aqrssiyanın vasitəsiz simvolları olan dırnaqlar, iti caynaqlar və dişlər üsusilə mühüm əhəmiyyətə malikdirlər.
12. Sksual əlamətlər əmcək , döş və.s. Bu cinsi mənsubluğa dair münasibət və sks problmlərinə təsbit olunmadır.
13. Dairənin fiquru hç nə ilə tamamlanmamış, özünün dali aləminin qapadılmasına, ətrafdakı insanlara özün barədə məlumat vrməmk və tstləşdirməyə məruz qalmama olan myli simvollaşdırır.
14. Miniki hissələrin hyvanın canlı hissəsinə birləşdirmək postamntə, tank və ya nəqliyat tırtıllarına quraşdırılma, propllrin baş hissəsinə, vintə bərkidilmə, gözlərə lktrollar, bədənə və ətraflara naqillər, klaviş və antllarla və.s. birləşdirilmə şhizofrniya əstəliyinə tutulmuş şəslərdə, nadir hallarda isə dərin şizoidli əstələrdə qydə alınır.
15. Yaradıcı imkanlar fiqurda uzlaşan lmntlərin sayı ilə ifadə olunurlar. Bayağılıq və yaradıcı başlanğıcın mövcudluluğu hazır və mövcud olan hyvanın formasını qazanır. Orijinallıq bütöv tədarükdən dyil, lmntlərdən təşkil olunmuş formada təzahür tmiş olur.
16. Adı məna üzrə olan tərkib hissələrinin rasional birləşdirməsini ifadə də bilər (yçan dovşan, bgmot). Digər variant lmi və bəzən hətta latın şəkilçili və sonluqlu söz birləşməsidir. Birincisi rasionallıq, istiqamətlənmə və uyğunlaşma zamanı konkrt manizmdir. Ikincisi ağıl və rudisiyanın nümayişkarənəliyidir. Ətrafdakı insanlara qarşı yüngülbyin münasibəti əvəz dən səthi səs adlara rast gəlmək də mümkündür. Infantilli ad adətən təkrarlanan lmntlərə malik olur. əyal qurmağa myllilik (əksər hallarda müdafiə araktrili) uzadılmış ad ilə ifadə olunmuşdur.

Əgər səhv aşkar etmisinizsə bu məlumatın yerləşdirən Fuad Bayramov ilə əlaqə yaradın
Xəbəri yerləşdirən: Fuad Bayramov Baxıxılıb: 2749 Əlavə edilib: 23 2010  

#1 Müəllif: DiyaneHuseynova (23 2010 21:51)


Qrup: Admin
o meshur "movcud olmayan heyvan"metodikasi.demek olar ki bu metodikayla isleyende 90%duz melumat verir diger metodikalara nisbetde.teskkurler
ICQ:

#2 Müəllif: psixoloq-api (24 2010 19:47)


Qrup: Istifadəçi
ay da bu testde burdadi?,.......................bu bizim en meshur testlerimizden biridi.bunu o qeder islemisikki.
ICQ: 11111111111111111

, Qonaq, .

Sorğu
Saytın işləməsini qiymətləndirin.

Çox gözəldir.
Pis deyildir.
Yaxşıdır...Amma...
Bir neçə dəyişikliklər olmalıdır.
Belədə...


Təqvim
«     2018    »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Dost saytlar
{friend}

Arxiv
 
 
Vuqar
 Copyright 2009-2013 www.psixologiya.net design by OldNick